Extra budget voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in 2024

02-07-2024 JOURE – De Tweede Kamer heeft eerder dit jaar ingestemd met een amendement op de begroting van het ministerie van LNV om extra budget vrij te maken voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Minister Adema meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat er dankzij het amendement 20,4 miljoen euro extra beschikbaar komt in 2024.

Tijdens de begrotingsbehandeling had Adema het amendement ontraden, omdat hij de meerjarige dekking die het amendement beoogde niet deugdelijk achtte. Er werd een beroep werd gedaan op onderuitputting waarvan nog niet bekend was of die wel  zou optreden en zo ja  wanneer dat zou zijn.

Daarnaast stelde de minister dat in het kader van het Natuurpact al budget voor uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het Provinciefonds gestort. Provincies hebben bestedingsvrijheid en kunnen zelf bepalen waar dit budget voor wordt ingezet. Het Provinciefonds – en daarmee ook de bijdrage voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer – wordt jaarlijks geïndexeerd. 

In bestuurlijk overleg met de provincies is inspanning toegezegd om een oplossing te zoeken. Die oplossing is niet gevonden binnen de LNV-begroting. De provincies hebben binnen de eigen begroting de middelen voor de betaling van het gevoerde beheer in 2023 geregeld. Voor 2024 komt dankzij het amendement 20,4 miljoen euro extra beschikbaar.