De raad vergadert op 26 juni (Petear)

16-06-2024 JOURE – Een Petear begint met een gesprek waarin de raads- en commissieleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raads- en commissieleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten.

Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda. De aanvangstijd van dit Petear is om 18.30 uur.

Meepraten
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de agenda en de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

  • Petear 26 juni 2024 (18.30 uur)
    Aanmelden om mee te praten voor maandag 24 juni 10.00 uur. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen.

U kunt de gehele vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad. Uiteraard bent u van harte welkom om vanaf de publieke tribune het hele Petear te volgen.

Onderwerpen
– Nieuwe locatie nieuwbouw IKC Sint Nyk en bekostiging huisvesting kinderopvang binnen IKC (Door toevoeging van vergaderstukken (bijlage 4 en 5) wordt dit onderwerp nogmaals geagendeerd. Dit onderwerp is eerder behandeld in het Petear van 15 mei 2024)
– Jaarstukken 2023
– Ontwerp-vvgb voor het transformeren van een garage tot een woning aan ‘t Leeg 6 te Lemmer
– Woningbouwproject Rotsterhaule – Sintjohannesga
– Ontwerpweigering verklaring van geen bedenkingen vvgb. voor de omgevingsvergunning projectplan Boomstoelen rond het Tsjûkemar
– Adviesaanvraag 1e fase uitbreiding Ecopark de Wierde bij het adres de Dolten 11 te Heerenveen
– Bevriezing 10% huurverhoging gemeentelijke binnensportaccommodaties
– Nota Grondbeleid 2024-2028, Nota uitgifte Snippergroen 2024-2028 en Notitie Grondprijsbeleid 2024-2028
– Volkshuisvestingsprogramma De Fryske Marren 2024-2028
– Toestemmingsprocedure wijziging Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West 2e fase
– Zienswijzeprocedure ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling Fumo
– Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân
– Wijziging Centrumgemeenteregeling Sociaal Domein Fryslân (SDF) 2022
– Wensen en bedenkingen concept Energievisie
– Rekenkameronderzoek Bezwaren in De Fryske Marren