Pachtnormen stijgen in 2024 fors

13-06-2024 JOURE – Minister Adema van LNV heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de nieuwe pachtnormen die op 1 juli van kracht worden. Deze hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2024 zijn door Wageningen Economic Research berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. De nieuwe pachtnormen zijn op basis van de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2018-2022 berekend; die van 2023 op basis van de bedrijfsresultaten in de jaren 2017-2021.

De pachtnormen 2024 van los bouw- en grasland zijn in alle pachtprijsgebieden hoger dan de pachtnormen 2023. Dit varieert van een stijging van 16% à 26% in het Noordelijk weidegebied, Bouwhoek en Hogeland, Hollands/Utrechts weidegebied, Rivierengebied en het Oostelijk veehouderijgebied, een stijging van 28% à 41% in Zuidwest-Brabant, Veenkoloniën en Oldambt, IJsselmeerpolders, Zuid-Limburg, Zuidelijk veehouderijgebied, Centraal veehouderijgebied en Westelijk Holland, tot een toename van 61% à 65% in het Waterland en Droogmakerijen en het Zuidwestelijk akkerbouwgebied.

De grondbeloning per pachtprijsgebied wordt afgeleid van het inkomen van akkerbouw- en melkveebedrijven in het gebied. In de melkveehouderij is 2017, dat gold als een goed inkomensjaar, vervangen door 2022, een jaar met een zeer hoog inkomen.  In de akkerbouw lag landelijk gezien het inkomen in 2017 onder het langjarig gemiddelde, terwijl het inkomen in 2022 op een zeer hoog niveau is uitgekomen. Achter deze gemiddelden gaan regionale verschillen schuil die onder meer samenhangen met productieomstandigheden, het bouwplan, de bedrijfsgroottestructuur en marktomstandigheden.

Voor tuinland worden de gebieden ‘Westelijk Holland’ en ‘de rest van Nederland’ onderscheiden. De regionorm is in Westelijk Holland uitgekomen op 7.565 euro per hectare, een stijging van 15% ten opzichte van 2023. In de rest van Nederland is de regionorm voor tuinland met 9% toegenomen naar 5.349 euro per hectare.

De maximaal toegestane pachtprijzen voor zowel bestaande als nieuwe pachtovereenkomsten van agrarische bedrijfsgebouwen stijgen in 2024 met 4,25%, gebaseerd op de gemiddelde bouwkostenindex over de periode 2019-2023. Voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten die op 31 augustus 2007 al bestonden, stijgen de maximaal toegestane pachtprijzen in 2024 met 5,8%. Dit is gebaseerd op de CAO-loonontwikkeling van 1 december 2022 tot 1 december 2023. Voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten die na 31 augustus 2007 zijn ingegaan, stijgen de maximaal toegestane pachtprijzen in 2024 met 3,8%, in overeenstemming met de inflatie in 2023.

Meer informatie is te vinden in de publicatie ‘Pachtnormen 2024‘.