Fryslân kan aan de slag met €150 miljoen in het landelijk gebied

12-06-2024 JOURE – Fryslân krijgt €150 miljoen voor de aanpak van het landelijk gebied. Hiermee kunnen we nog dit jaar aan de slag met maatregelen voor landbouw, water, klimaat, veenweide, natuur en stikstof. Het Rijk heeft landelijk €1,54 miljard beschikbaar gesteld voor het landelijk gebied. Fryslân krijgt een deel hiervan op basis van de aangevraagde maatregelpakketten. Minister Van der Wal spreekt in haar brief aan Fryslân waardering uit ‘voor de enorme inspanningen die in dit kader zijn verricht’.

Het Rijk heeft bekendgemaakt dat Fryslân definitief aanspraak maakt op €150 miljoen voor de aanpak van het landelijk gebied, zodat we daarmee concreet aan de slag kunnen met projecten in de verschillende gebieden. Het geld is bedoeld voor projecten en maatregelen die bijdragen aan de doelen op het gebied van het verminderen van stikstofuitstoot, natuurherstel en klimaatmaatregelen. Een jaar geleden dienden alle provincies hier een plan voor in, in Fryslân is dit het Frysk Programma Landelijk Gebied (FPLG). De maatregelpakketten horen bij dit programma en zijn afgelopen jaar – naast het toetsteam vanuit verschillende ministeries – door diverse instituten zoals Wageningen Economic Research en de Ecologische Autoriteit, beoordeeld. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er later dit jaar nog €30 miljoen bij komt. De toekenning van dit extra bedrag is nog afhankelijk van besluitvorming in de Eerste en Tweede Kamer.

Concrete plannen
De toegekende €150 miljoen is inzetbaar voor een breed scala aan maatregelen. Het geld voor maatregelen op gebied van Landbouw-Sociaaleconomisch (€61,6 miljoen) wordt ingezet voor verlenging van de Noordelijke Investeringsregeling Reductie Stikstofemissies, zowel het laaghangend fruit (management-aanpassingen) als in bepaalde gebieden het ‘hogerhangend’ fruit (technische innovaties) op het boerenerf. Denk hierbij ook aan monitoring en evaluatie bij generiek en gebiedsgericht versnellen. 

Geld voor Natuur, Klimaat-Veenweide, Water en Landbouw
Het geld voor de maatregelen Klimaat-Veenweide (€46,6 miljoen) is beschikbaar voor ingrepen in het watersysteem die bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen helpen verminderen. Denk aan vernatting van veengrond, het inrichten van een robuust en klimaatbestendig watersysteem en optimalisatie van weidevogelbiotoop. Daarnaast is er geld voor proces- en organisatiekosten van gebiedsprocessen en voor de functieverandering van landbouw naar natuur. Voor het maatregelpakket Natuur komt een bedrag van €43 miljoen beschikbaar voor het uitvoeren van de bossenstrategie, voor kennisontwikkeling en voor maatregelen die de instandhouding en verbetering van weidevogelgebieden stimuleren. 

Wanneer en voor wie is het geld beschikbaar?
De provincie gaat het voor Fryslân gereserveerde geld nu formeel aanvragen. De verwachting is dat dit in het vierde kwartaal van 2024 beschikbaar is, zodat in samenwerking met de mienskip en met mede-overheden concrete plannen kunnen worden voorbereid.