Meeste Europese geld voor Nederland gaat naar onderzoek en innovatie

02-06-2024 JOURE – Nederland ontving in 2022 ruim 2,9 miljard euro aan subsidies vanuit de Europese Commissie. Dit geld is bestemd voor verschillende doeleinden die onder 15 clusters van onderwerpen vallen. Buiten het geld uit deze ontving Nederland in 2022 nog ruim 490 miljoen euro uit het solidariteitsmechanisme en ruim 100 miljoen voor de financiering van Europese instellingen. In totaal ontving Nederland 3,5 miljard euro van de Europese Commissie.

De uitgaven van de Europese Commissie naar lidstaten zijn verdeeld over 15 clusters van onderwerpen en doelstellingen. Van de 2,9 miljard euro dat Nederland in 2022 ontving, valt 38% binnen het cluster onderzoek en innovatie. Dat geld gaat met name naar universiteiten en hogescholen. De tweede grote post is landbouw en maritiem beleid, met een aandeel van 29%. Dit geld wordt vooral uitgekeerd aan landbouwondernemingen.

De bijdragen die de Europese Commissie verstrekt aan alle 27 lidstaten tezamen, kent een andere verdeling zien over de verschillende clusters van onderwerpen dan de bijdrage die Nederland ontvangt. In de Europese Unie zijn uitgaven aan landbouw en maritiem beleid met een aandeel van 39% en regionale ontwikkeling en cohesie met 31% de grootste posten.

Waar Europese gelden aan worden besteed, verschilt sterk per land. Zo krijgen Frankrijk en Duitsland relatief veel geld voor landbouw en maritiem beleid. In Frankrijk gaat het om 60% van de ontvangen subsidies en in Duitsland om 47%. In Polen gaat 56% van de subsidies naar regionale ontwikkeling en cohesie. Net als in Nederland is onderzoek en innovatie de grootste inkomstenpost voor België met een aandeel van 26%. 

Per hoofd van de bevolking ontvangt Nederland na Duitsland het minste aan Europese subsidies. Per inwoner kreeg Nederland ongeveer 200 euro. Duitsers krijgen gemiddeld 169 euro per inwoner per jaar. Verreweg het grootste bedrag krijgen Luxemburgers, op ruime afstand gevolg door België en daarna de Baltische staten. Luxemburg en België krijgen relatief veel geld voor de financiering van Europese instanties die er gevestigd zijn.

Lidstaten betalen ook aan de Europese Unie. Een deel van landen, waaronder Nederland, betaalt meer aan de Europese Unie  dan dat het krijgt. Nederland droeg, in 2022, per inwoner ongeveer 557 euro af. Naast Nederland zijn onder andere Duitsland, Ierland en Zweden nettobetalers. Dit betekent echter niet dat de nettobetalers niet aan de Europese Unie verdienen.