De raad vergadert op 5 juni (Petear)

27-05-2024 JOURE – Een Petear begint met een gesprek waarin de raads- en commissieleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raads- en commissieleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

Meepraten
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de agenda en de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

  • Petear 5 juni 2024 (19.30 uur)
    Aanmelden om mee te praten vóór donderdag 30 mei 12.00 uur. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen.

U kunt de vergaderingen vanaf agendapunt 3, het gesprek raadsleden onderling en met het college, live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad. Uiteraard bent u van harte welkom om vanaf de publieke tribune het hele Petear te volgen.

Onderwerpen
– Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een nieuw regelstation op de locatie Sewei naast nummer 4 te Joure
– Ontwerpverklaring van geen bedenkingen ten behoeve van het plaatsen van 5 tanks aan de Hollandiastraat 15 te Scharsterbrug
– Vaststellen bestemmingsplan Joure – Koarte Ekers 2
– Afronding verkenningsfase project huisvesting van de sociaal- culturele en sportverenigingen Balk
– Borgstellingsverzoek Tennisvereniging Joure
– Startnotitie Frysk taalbelied 2025-2029
– Zienswijzenprocedure Jaarrekening 2023, begrotingswijziging 2024-1 en primitieve begroting 2025 GR Bedrijvenparken A-7
– Eerste begroting 2025 gemeenschappelijke regeling Fryslân-West
– Aanbieden nieuwe tekst gemeenschappelijke regeling hûs en hiem
– Jaarverslag 2023, begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 hûs en hiem
– Ontwerpbegroting 2025, Meerjarenraming 2026-2028 en jaarstukken 2023 Recreatieschap Marrekrite