Friese startnotitie ‘Vernieuwing provinciale omgevingsvisie’ vastgesteld

10-04-2024 JOURE – Gedeputeerde Staten van Friesland hebben op 2 april de startnotitie ‘Vernieuwing provinciale omgevingsvisie’ vastgesteld. In de visie komen de grote opgaven voor Friesland bij elkaar. Duurzame energie, klimaatverandering en zoet water vasthouden zijn voorbeelden van opgaven die vragen om ruimte. Daarbij wil het provinciebestuur de kwaliteiten van het landschap van Friesland behouden.

In de startnotitie staat beschreven dat de provincie gaat samenwerken met Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en maatschappelijke organisaties. Dat gebeurt in sprintsessies. Daarbij hanteert het provinciebestuur drie perspectieven:

  1. Landbouw, natuur en klimaatbestendig Friesland
  2. Ordenende netwerken voor energie en een (circulaire) economie
  3. Leefbare steden en streken.

De relatie met de sectoren en de opgaven voor bodem, water, landbouw, het Fries Programma Landelijk Gebied, energie en economie is gelegd en op 4 april was er een gezamenlijke start van de samenwerking voor het leggen van verbindingen. De provinciale Omgevingsvisie heeft op inhoud een relatie met de Nota Ruimte van het Rijk en de Omgevingsplannen van de Friese gemeenten.

Zodra de impact duidelijk is van de gezamenlijke opgaven op de ruimte, betrekt de provincie inwoners van Friesland bij de visie. Volgens de planning zal dat begin 2025 zijn. Hiervoor maakt de provincie een participatieplan, met gebruik van beleid en de handreiking Participatie. Die zijn begin 2023 door Provinciale Staten vastgesteld.

De provincie Friesland informeert via de website en social media over de voortgang van de activiteiten rond de vernieuwing van de provinciale omgevingsvisie. Momenteel is de omgevingsvisie ‘De romte diele’ van kracht, die Provinciale Staten in september 2020 hebben vastgesteld. Dit document heeft nog steeds actuele principes voor het werken aan de omgeving, maar gaat nu concreter worden en meer houvast bieden aan gemeentelijke plannen.