‘Eenvoudige kruidenrijke graslandmengsels presteren het best’

26-03-2024 JOURE – Kruidenrijk grasland kan concurreren met Engels raai in monocultuur. Zeker een laag bemestingsniveau en op droogtegevoelige gronden. Eenvoudige mengsels presteren het best, is de ervaring van DLV Advies na een meerjarig onderzoek waar verschillende veehouders en akkerbouwers ervaringen hebben opgedaan met kruidenmengsels.

Er zijn veel mengsels op de markt. Vaak ook met bijzondere kruidensoorten. Van die bijzondere kruidensoorten is vaak na een jaar niet veel meer terug te zien in het perceel. Een eenvoudig productiemengsel met verschillende klaversoorten, chichorei en smalle weegbree, rendeert volgens DLV Advies het best.

Tijdens het onderzoek werd gemiddeld 11,8 ton droge stof aan kruidenrijk gras per hectare geoogst en 13,3 ton droge stof per hectare bij een perceel met alleen Engels raaigras. Hierbij had het kruidenrijk gras een eenmalige mestgift gehad van 15 ton rundveedrijfmest terwijl het Engels raaigras volledig is bemest. Omgerekend in kilo’s eiwit was de hectareopbrengst vergelijkbaar.

Kruidenrijk grasland vraagt minder mest. Nu de derogatie om extra mest te rijden wordt afgebouwd kan een veehouder van dit gegeven profiteren. De mest die wordt uitgespaard op de kruidenrijke percelen is in te zetten op de gangbare graspercelen. Op veengronden, met een hoog stikstofleverend vermogen, is het  een uitdaging om het kruidenbestand in stand te houden. Daar lenen bufferstroken, waar niet bemest mag worden, zich het best voor kruidenrijk grasland.