KVK : “Ruimtelijke ordening vormt vaak knelpunt voor multifunctionele landbouw”

23-03-2024 JOURE – In opdracht van het kabinet heeft de Kamer van Koophandel een onderzoek gedaan naar belemmeringen bij het starten van neventakken in de multifunctionele landbouw. Daarin blijkt dat de meeste knelpunten die agrarische ondernemers ervaren bij het opstarten van neventakken te maken hebben met de ruimtelijke ordening.

Voor het opstarten van een agrarische neventak is vaak een bestemmingsplanwijziging en een omgevingsvergunning nodig van de desbetreffende gemeente. De meeste belemmeringen ervaren ondernemers wanneer zij niet goed weten aan welke regels zij getoetst worden, welke overheidsinstanties betrokken zijn en hoe de toetsing plaatsvindt.

Het grootste knelpunt noemen ondernemers het traject om een vergunning te krijgen. Ook ervaren ondernemers een gebrek aan transparantie over de status en voortgang van de vergunningsaanvraag en een gemis aan begrijpelijke communicatie. De mate waarin ze dit als probleem ervaren, hangt voor een deel af van de mate waarin gemeenten ervaring hebben opgedaan met het verlenen van vergunningen aan ondernemers in de multifunctionele landbouw.

Minister Adema wil via verdiepend onderzoek naar wet- en regelgeving op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau op gebied van ruimtelijke ordening nagaan waar de knelpunten in de regelgeving zelf zitten. Dat onderzoek moet in dit voorjaar van start gaan