Nederland heeft aanwijzen Natura 2000-gebieden onzorgvuldig gedaan

21-023-2024 JOURE – Nederland kent 162 Natura 2000-gebieden, die in veel gevallen al 20 jaar geleden die status kregen toebedeeld. Maar nu de provincies, ter beoordeling, voor 130 van die gebieden natuurdoelanalyses hebben ingeleverd bij de Ecologische Autoriteit valt op dat er 20 jaar geleden weinig zorgvuldig is gehandeld. Dat stelt de Ecologische Autoriteit. Bij de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden is de uitgangssituatie vaak niet goed in beeld gebracht.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels 70 natuurdoelanalyses van Natura 2000-gebieden afgerond. In veel ­gevallen gaat het slecht met de stikstofgevoelige natuur, zo wordt er vastgesteld. Maar zonder dat duidelijk was hoe de situatie bij de aanwijzing was , is het lastig te beoordelen of er in de afgelopen decennia sprake was van verdergaande verslechtering.

Een politiek saillant gegeven is dat in de ­Europese wetgeving een verslechteringsverbod zit. In de handreiking voor het opstellen van de natuurdoelanalyses die het ministerie van LNV en het Interprovinciaal Overleg hebben opgesteld is er geen direct onderscheid tussen ‘verslechtering’ en het ­‘risico op verslechtering’. Daardoor is in de natuurdoelanalyses niet altijd duidelijk waar in een gebied in de praktijk sprake van is.

De Ecologische Autoriteit vindt het wel wezenlijk om dat onderscheid te maken. Als Nederland het verslechteringsverbod overtreedt, moet de overheid volgens de Europese richtlijnen onverwijld handelen. Dan moeten prompt maatregelen genomen worden en mag er niet afgewacht worden.