Landbouwsector haalt klimaatdoelen voor 2030 niet

05-02-2024 JOURE РVoor de landbouw in Nederland is het doel een broeikasgasemissie van maximaal 17,9 megaton CO2-equivalenten in 2030 en voor het landgebruik is dat een emissie van maximaal 1,8 megaton. Deze doelen liggen nog niet binnen bereik, zo meldt minister Adema van LNV aan de Tweede Kamer. Het Planbureau voor de Leefomgeving raamt dat de broeikasgasemissie van de landbouw als gevolg van het beleid daalt naar 19 tot 22  megaton CO2-equivalenten en voor tussen 2,5 en 3,7 megaton. De emissie van methaan daalt met 17% tot 25% terwijl er wordt gestreefd naar een 30% lagere emissie in 2030.

Om de doelen voor de landbouw en het landgebruik te halen is een inhaalslag nodig, stelt Adema. Die inhaalslag is in de eerste plaats mogelijk door uitwerking van al geagendeerd beleid, zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied en concretisering van in te zetten maatregelen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de opgave van dien aard is dat deze ingrijpende maatregelen vraagt. Hiervoor zijn fundamentele veranderingen in de landbouw en het landgebruik, zeker met het oog op de lange termijn, noodzakelijk. Over de fundamentele veranderingen zal een komend kabinet zich moeten uitspreken, schrijft Adema.