Contouren van nieuw stikstof- en klimaatbeleid voor landbouw krijgen vorm

05-02-2024 JOURE – De contouren van een nieuw stikstof- en klimaatbeleid voor de landbouw krijgen vorm, bleek op het landelijk symposium ‘Bedrijfsspecifiek meten stalemissies met sensoren’ op 25 januari in Ede. In dat beleid werkt de overheid toe naar een nieuw vergunningensysteem waarbij niet maatregelen worden voorgeschreven, maar doelen. Boeren krijgen alleen een vergunning als ze aannemelijk kunnen maken dat ze binnen het vergunde emissiebudget voor ammoniak en broeikasgassen produceren.

In een nieuw beleid krijgen boeren emissiebudgetten voor ammoniak, broeikasgassen, fijnstof en geur toegewezen waar ze binnen moeten blijven. Met sensoren houden ze bij of de emissies boven of onder de grenswaarde van het budget liggen. Met deze monitoring kunnen boeren sturen op het bereiken van de doelen door verlaging van emissies. Bij de vergunningverlening moeten boeren aantonen dat ze binnen het emissiebudget blijven. De overheid controleert dit aan de hand van de aangeleverde meetgegevens.

Voor dit beleid zijn meetsystemen nodig. Die geven boeren inzicht in de hoeveelheid stoffen die ze uitstoten, zodat ze zelf kunnen sturen op hun naleving en op verlaging van hun emissies. Tegelijk krijgen controlerende instanties daarmee inzicht in de naleving van de afspraken. Om de ontwikkeling van meetapparatuur in goede banen te leiden, heeft Wageningen University & Research een nieuw meetprotocol uitgewerkt waaraan de ontwikkelaars van meetsystemen zich moeten houden.

In het protocol staat hoe de emissies in de stal moeten worden gemeten en aan welke eisen sensormeetsystemen moeten voldoen. Daarbij gaat het om ammoniak, methaan, fijnstof, geur en endotoxinen. Er zijn inmiddels sensoren voor continue meting van ammoniak en methaan. Voor fijnstof zijn goede sensoren in ontwikkeling, maar voor geur is dat nog niet het geval. De sensoren die er zijn, werken momenteel alleen goed in dichte stallen.