Extra geld voor beter openbaar vervoer in Fryslân

31-01-2024 JOURE – Het openbaar vervoer in Fryslân krijgt jaarlijks €10 miljoen extra vanuit het Rijk. De provincie voorkomt hiermee dat de tarieven voor het reizen met het openbaar vervoer in 2024 met 12% gaan stijgen. Ook wil de provincie met dit geld het bus- en treinvervoer, in overleg met Arriva, aantrekkelijker maken voor de reiziger.

Om de kosten voor het reizen met het openbaar vervoer gelijk te houden aan vorig jaar, is €4 miljoen nodig. De resterende €6 miljoen zetten provincie en Arriva in om de bereikbaarheid van dorpen en steden met het openbaar vervoer te verbeteren. Om keuzes te maken waar meer bussen kunnen rijden, is gekeken naar de reizigersgroei, de verdeling tussen stad en platteland, de spreiding door Fryslân, de ervaringen met de dienstregeling 2023/2024 en de wensen vanuit de ‘mienskip’.

Op basis van deze criteria is Arriva met een eerste plan gekomen om de dienstregelingsuren van de bus uit te breiden vanaf voorjaar 2024. “Mei it ekstra jild fan it Ryk geane de kosten foar it reizgjen mei it iepenbier ferfier net omheech en krije wy op in tal linen ekstra bussen. Dit makket it oantrekliker foar de reizger en dat is foar ús as provinsje tige wichtich,” aldus gedeputeerde De Vries. Een volgende stap is het aantrekkelijker maken van het treinvervoer. Provincie en Arriva denken hierbij aan kortingen voor bepaalde doelgroepen of aan maatregelen op het gebied van sociale veiligheid.

Achtergrond extra geld
In totaal heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat jaarlijks €300 miljoen beschikbaar gesteld voor het regionaal openbaar vervoer. Deze extra middelen komen voort uit de motie Bikker die is aangenomen door de Tweede Kamer in het najaar 2023. Daarnaast is in reactie op motie Krul toegezegd vervoerders in 2024 te compenseren voor de gevolgen van de bezuinigingen op het studentenreisproduct. In het voorjaar van 2024 stelt het Rijk de extra middelen beschikbaar. 

Onderzoeken alternatief vervoer
Naast de €10 miljoen van het Rijk is er vanuit het bestuursakkoord €1 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor mobiliteit. Met dit geld wil de provincie initiatieven en pilots stimuleren, zoals het onderzoeken van alternatief vervoer in buitengebieden. Hiervoor gaat de provincie de regio in om de Mienskip te vragen naar ideeën, wensen en behoeften. Zodra de nieuwe busvervoerder definitief bekend is, gaat de provincie hiermee van start.