Provincie Friesland gaat Omgevingsvisie actualiseren

1-01-2024 JOURE – Deze maand start de provincie Friesland met het proces rondom de actualisatie van de provinciale Omgevingsvisie. De provincie gaat met betrokkenen kijken hoe alle opgaven een plek in de Friese ruimte kunnen krijgen. De door Gedeputeerde Staten vastgestelde Ruimtelijke Agenda is de opmaat om met dit proces te beginnen. 

Het Rijk heeft eind 2022 aan alle provincies gevraagd om een inventarisatie te maken van de ruimte die grote nationale opgaven vragen in relatie tot de provinciale opgaven. Denk bij grote opgaven aan energie, woningbouw, klimaatadaptatie, biodiversiteit en landbouw. De vraag is ook hoe die opgaven aan elkaar gekoppeld kunnen worden om de ruimte optimaal te benutten. Daar moet de provinciale Omgevingsvisie een antwoord op geven.

De inventarisatie van die opgaven in Friesland staat nu in de Ruimtelijke Agenda. Alle informatie over de toekomst van Friesland staat daarin bij elkaar staat. Het Rijk werkt op dit moment aan de Nota Ruimte. De Ruimtelijke Agenda van Friesland levert input voor deze rijksnota. Rijk en provincie werken hierin samen.

De actualisatie van de provinciale Omgevingsvisie begint vanaf januari. Dat gebeurt in samenwerking met Provinciale Staten, gemeenten, Wetterskip Fryslân, maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers. Zij krijgen de kans inbreng te leveren voor de omgevingsvisie. Uiteindelijk is het aan Provinciale Staten om de geactualiseerde provinciale Omgevingsvisie eind 2025 vast te stellen.