Milieueffectrapport bij overgangsregels over milieu in de Omgevingswet

17-12-2023 JOURE – Het Rijk wil een milieueffectrapport opstellen over ruim 300 overgangsregels over milieu in de Omgevingswet. Dit rapport hoeft niet even uitgebreid op alle regels in te gaan, stelt de Commissie voor de milieueffectrapportage. Leg de focus op overgangsregels met grote invloed op het milieu. Minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties had de commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. 

Met de komst van de Omgevingswet worden gemeenten en waterschappen verantwoordelijk voor milieuthema’s als geluid, geur en trillingen, en voor lozingen in riool, bodem of water. Om hen tijd te geven voor het maken van eigen keuzes heeft het Rijk in 2020 overgangsregels vastgesteld. Het Rijk wil hier nu een milieueffectrapport over maken. Ook wil het Rijk gemeenten en waterschappen ondersteunen bij het opstellen van eigen milieuregels. De minister maakt daarom een nieuw beleidsprogramma.

Focus het milieueffectrapport op de overgangsregels met aanzienlijke milieugevolgen, adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage. Slechts een deel van de regels veroorzaakt of voorkomt aanzienlijke milieugevolgen. In het beleidsprogramma kan het Rijk dan opties opnemen voor lokale regels met minder milieugevolgen.

Omdat bestaande nationale milieuregels tijdelijk worden voortgezet, moet in het milieueffectrapport staan welke milieugevolgen die bestaande milieuregels nu al hebben. In het milieueffectrapport moet daarna worden gekeken naar de milieugevolgen van de regels die strenger of soepeler worden.

De commissie benadrukt ook het belang van goede milieumonitoring door het Rijk vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dat geeft een landelijk beeld over de uitwerking in de praktijk en dat helpt gemeenten en waterschappen bij het vormgeven van lokale milieuregels.