Vertraging in rapportages over Programma stikstofreductie en natuurverbetering

01-11-2023 JOURE – De rapportages over voortgang, gerealiseerde en verwachte sociaal-economische effecten, haalbaarheid en betaalbaarheid van de bron- en natuurmaatregelen van het Programma stikstofreductie en natuurverbetering zullen niet eind dit jaar, maar in januari 2024 uitgebracht worden. Dat meldt minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof aan de Tweede Kamer.

In één van de te verschijnen rapporten wordt ingegaan op de verwachte effecten van de bronmaatregelen van het Programma stikstofreductie en natuurverbetering en daarin worden ook concrete beleidsmaatregelen tot 1 mei 2023 meegenomen, zoals de maatregelen van de aanpak piekbelasting en het vervallen van de derogatie.

De rapportage over de natuurmaatregelen van het Programma Natuur zal een minder compleet beeld geven dan gehoopt. Er wordt gewerkt aan een verbeterprogramma voor de natuurmonitoring. De daadwerkelijke uitwerking van deze verbeteringen van de monitoring kost tijd en komt te laat om in de komende rapportagecyclus al de vruchten van te kunnen plukken, aldus Van der Wal.

Door het ontbreken van voldoende bruikbare gegevens over de natuurmaatregelen zal het consortium geen uitspraak doen over de voortgang van de ingezette natuurmaatregelen in het kader van het Programma stikstofreductie en natuurverbetering. De inzichten uit de natuurdoelanalyses zijn wel beschikbaar en worden in de gebiedsprogramma’s vertaald in aanvullende maatregelen voor het halen van de doelen voor natuur, water en klimaat.

Ondanks het beperktere beeld van de uitvoering en effecten van natuurmaatregelen in de rapportages, kan op grond van de natuurdoelanalyses worden gesteld dat in veel gebieden de natuur er niet goed voorstaat en dat er snel aanvullende maatregelen nodig zijn, aldus Van der Wal. Ze geeft gehoor aan de wens van de Tweede Kamer om al voor de formatie verschillende maatregelen uit te werken waarmee de omgevingswaarde voor 2025 kan worden gehaald.

De minister benadrukt in haar brief aan de Tweede Kamer de noodzaak dat er middelen van het Transitiefonds beschikbaar komen voor de financiering van koplopertrajecten van gebiedsprogramma’s’ en de eerste maatregelpaketten uit de gebiedsprogramma’s, waar in 2024 mee gestart kan worden.