Jaar extra zekerheid voor 36 Friese culturele instellingen

30-09-2023 JOURE – Provincie Fryslân verlengt de subsidie van 36 culturele organisaties in Fryslân met een jaar, tot 31 december 2025. De huidige Subsidieregeling Musea & Kunstinfrastructuur, waaruit de meeste van deze instellingen nu gefinancierd worden, loopt af op 31 december 2024. Het provinciebestuur geeft de betreffende instellingen hiermee een jaar extra zekerheid. Dit biedt ruimte om het vervolg op de subsidieregeling goed aan te laten sluiten op het nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2025-2028. 

De nu gesubsidieerde instellingen krijgen de gelegenheid een subsidie voor het jaar 2025 aan te vragen, op hetzelfde niveau als zij nu hebben. Het gaat hierbij om ongeveer €9,5 miljoen. Dit is voor een breed scala aan instellingen: musea, festivals, theater- en dansgezelschappen, instellingen die werken met getalenteerde jongeren, etc. 

It brede ferhaal fan Fryslân
Het college van Gedeputeerde Staten zet in op een robuuste basisinfrastructuur voor cultuur, die het brede ‘ferhaal fan Fryslân’ vertelt. Gedeputeerde Sijbe Knol: ‘Wy fine it wichtich dat de ynstellingen foar 2025 wissichheid hawwe, wylst wy wurkje oan de fierdere ynfolling fan it kultuerbelied. Dizze ynstellingen binne belangryk foar de mienskip en fertsjinje dat far harren goeie wurk.’ GS heeft het voornemen om de subsidies vanaf 1 januari 2026 opnieuw via één of meerdere regelingen te verstrekken.