Forse afname uitstoot broeikasgassen in 2022

12-09-2023 JOURE – In 2022 was de uitstoot van broeikasgassen 7,9 procent lager dan in 2021. Dat komt vooral door de hoge aardgasprijzen. Daardoor is er minder aardgas verbruikt door de industrie, bebouwde omgeving en landbouw. Ook was het een zachtere winter dan in 2021. In 2021 steeg de uitstoot van broeikasgassen nog met 1,8 procent ten opzichte van 2020. Dit volgt uit de voorlopige emissiecijfers die RIVM/Emissieregistratie publiceert op emissieregistratie.nl.

De uitstoot van broeikasgassen lag in 2022 voor het eerst meer dan 30 procent onder het niveau van 1990. Hiermee wordt het zogeheten Urgendadoel ruim gehaald*. In de klimaatwet is vastgelegd dat de afname in broeikasgasemissies in 2030 moet uitkomen op 55 procent ten opzichte van 1990.

Ammoniak, NOx, en NMVOS emissies dalen in 2022
De dalende trend van de ammoniakemissie zet in 2022 door met een afname van 1,1%. Dit komt met name door afname van het aantal dieren in de varkens- en pluimveehouderij, en lagere stikstofgehalten in het voer van melkvee. 

De emissie van stikstofoxiden (NOx) daalt met 2,4 procent als gevolg van lager aardgasgebruik van consumenten, landbouw en industrie door hoge brandstofprijzen. Daarnaast zorgt een moderner wagenpark voor minder NOx-emissies.

Betere data over het gebruik van handdesinfectiemiddelen door consumenten zorgt in 2022 voor een daling (10,6 procent) van NMVOS (niet methaan vluchtige organische stoffen) emissies. Deze verbeterde gegevens zullen bij publicatie van de definitieve cijfers over 2022 ook voor eerdere jaren worden toegepast. De emissies van overige luchtvervuilende stoffen (PM2,5 en SO2) blijven in 2022 ongeveer constant.