76 panden in provincie Fryslân starten met gesubsidieerde verduurzaming

04-08-2023 JOURE – Om bij te dragen aan het voortbestaan van verenigingen en stichtingen en daarmee de leefbaarheid van Fryslân, steunt de provincie Fryslân het verduurzamen van gebouwen als dorpshuizen, sportaccommodaties, musea, kerken en ander maatschappelijk vastgoed.

Provinciale Staten besloten dit voorjaar € 5 miljoen beschikbaar te stellen, uit de opbrengsten van Windpark Fryslân, voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Om dit geld zo snel mogelijk naar de Mienskip te brengen maakt de provincie gebruik van het bestaande Iepen Mienskipsfûns. Dit om voor de winter zoveel mogelijk projecten te kunnen laten starten omdat dan de meeste energie wordt verbruikt en er direct gestart kan worden met besparen.

IMF-subsidie verduurzaming maatschappelijk vastgoed openstelling 2 2023
Het Iepen Mienskipsfûns verduurzaming maatschappelijk vastgoed gaat nogmaals open van 18 september tot en met 5 oktober 2023 tot 17:00 uur. Wanneer vrijwilligers geholpen willen worden met het doen van een aanvraag kan dat via de adviseurs van het Iepen Mienskipfûns. Kijk voor meer informatie over IMF verduurzaming maatschappelijk vastgoed en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/subsidieregelingen/imf-thematender-verduurzaming-maatschappelijk-vastgoed(externe link)

Lijst met gehonoreerde projecten IMF verduurzaming maatschappelijk vastgoed 1e tender 8-25 mei 2023 regio Noordoost-Fryslân:

 1. Stichting Eigendom Doarpshûs Rottum                                          Rottum
 2. Stichting Dorpshuis De Terp                                                            Easternijtsjerk
 3. Lawn Tennisclub Ferwerderadeel                                                     Ferwert
 4. RK parochie Pax Christi                                                                    Burgum
 5. Stichting tot exploiteren van dorpshuizen te Kollumerpomp        Kollumerpomp
 6. Protestantse gemeente Feanwâlden/Feanwâldsterwal                 Feanwâlden
 7. Stichting Kantine C.A. Burgerkamp                                                  Eastermar
 8. Tennisvereniging it Akkerlân                                                            Garyp
 9. Stichting Dorpshuis De Dobbe                                                         Eanjum
 10. VV Kollum                                                                                         Kollum
 11. MFA de Ynset                                                                                    Holwert
 12. Stichting Dorpshuis Ee                                                                      Ie
 13. Stichting Dorpshuis De Nespel                                                         Nes
 14. Stichting Dorpshuis Nij Sion                                                             Niawier
 15. Voetbalvereniging Wardy                                                                 Ferwert
 16. MFC De Beijer                                                                                   Rinsumageast
 17. Voetbalvereniging Ternaard                                                             Ternaard
 18. Tennisvereniging de Leechkamp                                                     Burgum
 19. RK parochie Pax Christi                                                                     Dokkum

Lijst met gehonoreerde projecten IMF verduurzaming maatschappelijk vastgoed 1e tender 8-25 mei 2023 regio Zuidwest-Fryslân:

 1. Protestantse Gemeente de Gaastmar                                            Gaastmeer
 2. VV Top 63                                                                                      Oppenhuizen
 3. Stichting Het Kofschip                                                                    Joure
 4. Voetbalvereniging Oudehaske                                                       Oudehaske
 5. Stichting Doarpshus Poppenwier                                                   Poppenwier
 6. Stichting Dorpshuis De Hichte                                                       Ouwsterhaule
 7. Stichting Us Doarpshûs (De Gaastmar)                                          Gaastmeer
 8. Korfbalvereniging Lemmer                                                             Lemmer
 9. Vereniging Dorpsbelang Gauw                                                      Gauw
 10. Stichting Doarpshûs It Waltahûs                                                    Tjerkwerd
 11. Stichting Exploitatie Dorpshuis Bozum                                          Boazum
 12. Stichting MFC Terkaple-Aegmaryp                                                Terkaple
 13. Stichting dorpshuis Oosthem e.o.                                                  Oosthem
 14. Protestantse Gemeente te Makkum e.o.                                        Makkum
 15. Stichting Ons Gebouw                                                                   Harich
 16. Watersport Vereniging Sleattemermar                                          Balk
 17. Stichting Tennisaccomodatie Nomi                                               Sneek
 18. Stichting Dorpshuis Idskenhuizen                                                 Idskenhuizen
 19. Stichting de Skoalleseize                                                               Easterein

Lijst met gehonoreerde projecten IMF verduurzaming maatschappelijk vastgoed 1e tender 8-25 mei 2023 regio Noordwest-Fryslân:

 1. Stichting Nij Dok                                                                                      Winsum
 2. Plaatselijk Belang Friens                                                                           Friens
 3. Stichting Accommodatiebeheer Uniawei                                                 Stiens
 4. Stichting dorpshuis de Kampioen Hijum/Feinsum                                   Hijum
 5. Stichting Beheer Sportaccommodaties Tzum                                           Tzum
 6. Stichting de Waaie                                                                                    Sint Annaparochie
 7. LKC Sonnenborgh                                                                                     Leeuwarden
 8. De Skule Welzijn                                                                                       Franeker
 9. Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga                                                Minnertsga
 10. Stg. Sportacc. annex vrijetijds en ontmoetingscentrum Britsenburgh    Britsum
 11. Stichting Dorpshuis Nij Franjum Marsum                                                Marsum
 12. Stichting Dorpscentrum Yn ‘e Mande Welsrijp                                        Wjelsrijp
 13. Kerkgenootschap Leger de Heils                                                            Harlingen
 14. Vereniging voor Dorpsbelang Midlum                                                    Midlum
 15. HSC Lions ’66                                                                                           Leeuwarden
 16. Sportvereniging Sparta                                                                           Warten
 17. Fryske Toaniel Stifting Tryater                                                                  Leeuwarden
 18. Us Doarpshûs                                                                                          Wergea
 19. De Toekomst-Vosseparkwijk                                                                    Leeuwarden

Lijst met gehonoreerde projecten IMF verduurzaming maatschappelijk vastgoed 1e tender 8-25 mei 2023 regio Zuidoost-Fryslân:

 1. De Spijkerplakkenband                                                                       Lippenhuizen
 2. Stichting Dorpshuis De Kiekenhof                                                    Nieuwehorne
 3. Stichting de Buorskip                                                                         Beesterzwaag
 4. Stichting Dorpscentrum Houtigehage                                              Houtigehage
 5. Drachtster Lawn Tennis Club (DLTC)                                                Drachten
 6. Korfbal vereniging Lintjo / Voetbalvereniging Sport Vereent        Oldeberkoop
 7. Stichting Doarpskeamer ED                                                                Akkrum
 8. Stichting Dorpshuis ’t Hokkien te De Hoeve                                    De Hoeve
 9. Korfbalvereniging Leonidas                                                               Noordwolde
 10. Stichting Stellingwarver Schrieversronte                                          Oldeberkoop
 11. Voetbalvereniging Opeinde-Nijega-Tike (O.N.T.)                            Opeinde
 12. Stichting Uw Koninkrijk Kome                                                          Drachten
 13. k.v. SCO                                                                                                Oldeholtpade
 14. Christelijke Gereformeerde Kerk Siegerswoude-De Wilp              Siegerswoude
 15. Stichting Dorpshuis Oosterstreek                                                     Oosterstreek
 16. Kerkgenootschap Leger de Heils                                                     Drachten
 17. S.V.H.  S.B.S.H.                                                                                    Houtigehage
 18. Stichting Sportzaal Langezwaag                                                      Langezwaag
 19. Protestantse Gemeente Heerenveen                                               Heerenveen