Provincie in beroep tegen aanwijzing extra stikstofgevoelige natuur

14-12-2022 JOURE – De Minister voor Natuur en Stikstof maakte op 25 november bekend extra plant- en diersoorten en leefgebieden aan te wijzen binnen de Natura 2000-gebieden. Voor het gebied De Fluessen, Oudegaasterbrekken en omgeving gaat het om stikstofgevoelige natuur. Dat kan zorgen voor beperkingen voor vergunningverlening in die regio. Daarom gaat de provincie Fryslân in beroep tegen dit besluit.

Het gaat om doelen voor leefgebieden (habitattyen) die eerder niet aangewezen zijn, terwijl ze wel in de gebieden voorkomen. Het gaat in de Oudegaasterbrekken (in het gebied Fûgelhoeke) om veenmosrietland en hoogveenbos. De provincie is blij met de aanwezigheid van deze bijzondere natuurwaarden, maar is van mening dat deze al voldoende worden beschermd en beheerd door It Fryske Gea.

Met dit besluit wil het Ministerie de eerdere Natura 2000-aanwijzing corrigeren en uitbreiden met deze beide stikstofgevoelige leefgebieden (habitattypen). Nieuwe ontwikkelingen die voor meer stikstofneerslag kunnen zorgen – een bouwproject of de uitbreiding van een melkveebedrijf – worden daardoor mogelijk belemmerd. Door de kleine oppervlakte van de soorten (minder dan 1 ha) en de weinige geschikte groeiplaatsen, vindt de provincie dat de maatschappelijke consequenties niet in verhouding staan tot wat het oplevert voor de natuur.

Andere gebieden
Ook in andere gebieden zijn extra soorten en habitattypen aangewezen. De gevolgen zijn daar minder groot omdat het niet om stikstofgevoelige soorten gaat of omdat in die gebieden al stikstofgevoelige natuur aanwezig was. De verwachting is dat er voor de nieuwe soorten niet veel aanvullende maatregelen nodig zijn naast wat er al gepland is.

Proces
Het Veegbesluit is direct ingegaan. De provincie moet daar bij de vergunningverlening rekening mee houden en kan het besluit van de rechtbank niet afwachten. Ook moet de provincie direct gaan kijken welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Dat gebeurt samen met belanghebbenden. Op dit moment wordt er een nieuw Natura 2000-beheerplan gemaakt voor de Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving. Daarin staat wat er nodig is om de soorten en habitattypen te beschermen. Het proces voor het nieuwe beheerplan gaat door zoals gepland. De Veegbesluit-soorten worden daar nu nog niet aan toegevoegd. Dat gebeurt door een aanvulling op het plan zodra duidelijk is welke maatregelen nodig zijn.

Provinciale Staten gaven in een motie aan niet te willen dat er extra oppervlakte Natura 2000-gebied of extra stikstofgevoelige natuur komt in Fryslân. Het beroep op het Veegbesluit sluit daar dus bij aan. Gedeputeerde Douwe Hoogland: “Om foarút te kommen yn de gebietsprosessen foar it Frysk Programma Lanlik Gebiet is der draachflak en fertrouwen fan de boeren en belanghawwenden yn de regio nedich. Dit beslút draacht dêr net oan by. Dat is wol in punt fan soarch.