Wetterskip – Stem vraag en aanbod water af

20-05-2020 JOURE – Het voorjaar van 2020 is nog steeds erg droog. Op dit moment is er in Fryslân een neerslagtekort van gemiddeld circa 110 millimeter. Het wetteskip houdt de waterstanden in poldersloten en -vaarten waar mogelijk hoog om het water in de bodem zo goed mogelijk vast te houden en het grondwater enigszins aan te vullen. De rayonbeheerders zijn iedere dag in touw om te zorgen voor een goede wateraanvoer naar polders en natuurgebieden.

Neerslagtekort Friesland in 2020.pngWat kunt u zelf doen? 
Grondeigenaren kunnen zelf een bijdrage leveren door inlaten en duikers schoon te houden voor een goede waterdoorvoer. Verder wordt er aan de agrariërs gevraagd de volgende maatregelen te nemen om watertekorten te voorkomen: 

  • Overleg bij gebruik van oppervlaktewater met de rayonbeheerder in uw gebied via telefoon (058) 292 22 22. Zo houden wij zicht op de vraag naar water en kunnen we vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.
  • Ieder perceel is onderdeel van een watersysteem. Uw rayonbeheerder kan dit toelichten. Overleg met de watergebruikers binnen het betreffende watersysteem hoe samen watertekorten kunnen worden voorkomen.
  • Voorkom dat iedereen op hetzelfde moment oppervlaktewater gebruikt. Spreek tijdvakken af wie wanneer water gebruikt.
  • Laat de gebruiker van wie de grond het verste van het waterinlaatpunt ligt, als eerste het oppervlaktewater gebruiken. Zo komt deze agrariër niet in de situatie dat het water op is, voordat het zijn of haar grond kan bereiken.
  • Wateronttrekking mag niet leiden tot zichtbare peilverlaging. Vraag en aanbod moeten in evenwicht blijven.

Grondwaterstanden
Door de groei van gewassen en planten neemt de vraag naar water toe. De grondwaterstanden zijn daarom de afgelopen weken verder gedaald. Alleen voldoende neerslag kan het grondwater weer aanvullen.  

Aanvoer vanuit IJsselmeer
Om de Friese boezemvaarten en meren op peil te houden, laat het wetterskip water in vanuit het IJsselmeer. Van daaruit wordt het water met inlaten en gemalen verdeeld naar de poldervaarten en -sloten. Er is nog voldoende water beschikbaar om de peilen te handhaven in de gebieden waar er water kan worden aangevoerd. Meer informatie op de website van Rijkswaterstaat.(externe website)

Op delen van de hoge zandgronden waar er geen water kan worden aangevoerd, probeert het wetterskip zoveel mogelijk water vast te houden met het hoger zetten van stuwen. Voor de waterkwaliteit en de bestrijding van verzilting is voldoende water beschikbaar om door te spoelen.

Vergunning en melding nodig voor wateronttrekking
Voor een goed waterbeheer is het belangrijk dat het wetterskip inzicht heeft in het gebruik van oppervlakte- en grondwater. Daarom is in sommige gevallen het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding verplicht.

Een vergunning aanvragen of melding doen kan via
www.omgevingsloket.nl(externe website).

Waterbeheer doen we samen
Mocht het net als in 2018 en 2019 droog blijven, dan moeten we samen aan de slag om watertekorten te voorkomen. Meer informatie vindt u op onze pagina’s waterbeheer bij droogte en tips voor boeren bij watertekort.