Wetterskip maakt polder De Foarútgong klaar voor de toekomst

22-06-2021 JOURE – Het Wetterskip verbreden de poldersloten in polder De Foarútgong tussen Joure en Heerenveen. Zo ontstaat er meer waterberging en kunnen de oevers natuurvriendelijker worden onderhouden. Het doel is om te zorgen voor schoon water en het gebied beter te beschermen tegen wateroverlast en watertekorten door klimaatverandering. Het werk, dat dankzij de nauwe samenwerking met de streek kan worden uitgevoerd, startte in maart en is eind 2021 klaar.

Zij richten polder De Foarútgong zo in dat deze klaar is voor de toekomst. De polder van 1.400 hectare kan straks meer water opvangen bij hoosbuien en er is meer water beschikbaar in droge perioden.

Meer ruimte voor planten en dieren
Ze verbreden in de polder enkele hoofdwatergangen over een totale lengte van 17,5 kilometer. Door het wateroppervlak met gemiddeld 1 meter te verbreden, ontstaat er meer waterberging. Ook kunnen we bij het jaarlijkse onderhoud van de poldersloten voortaan de begroeiing in het water en op het talud elk jaar aan één kant laten staan. Dit vergroot de leefomgeving van het waterleven. Ook draagt het bij aan de doelen voor schoon water van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Meer water naar Nannewiid
In het project verbeteren we ook de wateraanvoer vanuit De Tsjonger naar het meer Nannewiid. Dit doen we door het waterpeil in de ecologische verbindingszone (in eigendom van It Fryske Gea) tussen De Tsjonger en natuurgebied het Easterskar iets te verhogen. Hierdoor kan het water op natuurlijke wijze (onder vrij verval) via de Rotstersloot naar het Nannewiid stromen. Ook kan de ecologische verbindingszone bij extreme neerslag voortaan worden ingezet als tijdelijke extra waterberging.

Verwijderen van drie gemalen
Door al deze ingrepen hoeven de drie bestaande gemalen in polder De Foarútgong geen water meer op te pompen voor het helofytenfilter (rietveld) ten zuidoosten van het Easterskar en de hoogwatercircuits (sloten met een hoger peil rond bebouwing en wegen) in Rottum en Sintjohannesga. Het gaat om de gemalen aan de Streek in Sintjohannesga, de Oude Postweg in Rottum en bij de Bisschopsweg in Rotstergaast. Omdat deze gemalen geen functie meer hebben, worden ze verwijderd.

Verbeteren hoogwatercircuits
Ook zijn afgelopen winter de hoogwatercircuits in Rottum, Sintjohannesga en Rohel verbeterd. Vanwege het grote aantal dammen met duikers, waarvan de diameters soms beperkt zijn, was de aan- en afvoer van water in de hoogwatercircuits niet optimaal. Ook verkeerde een aantal stuwen, waterinlaten en sloten in slechte staat. Hierdoor konden in de zomerperiode de hogere waterpeilen niet altijd worden gehandhaafd.

De duikers met een te krappe diameter zijn vervangen en stuwen en inlaten vernieuwd. Ook zijn de hoogwatercircuits uitgebaggerd. Zo is de aan- en afvoer van water verbeterd.

Kosten
De totale kosten voor het project bedragen € 2,3 miljoen. Het project wordt mede gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3) en de provincie Fryslân.

Ruim Baan voor Water
De werkzaamheden in polder De Foarútgong zijn onderdeel van het project Ruim Baan voor Water. Hierbij pakt het Wetterskip diverse waterkeringen en waterlopen in Fryslân aan. Zo voldoen deze weer aan de gestelde eisen en wordt er meer waterberging gecreëerd. Zo zorgen ze voor schoon water en is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten bij extreme droogte door klimaatverandering.

(Foto: Wetterskip Fryslân)