Westermar Toniel komt mei Lige as in wachter

17-01-2019 JOURE – De boargemaster fan in lytse gemeente op it plattelân fan Fryslân hat it swier mei syn amt.
Hy wurdt sa stadichoan simpel fan twa nije ynwenners dy’t oanienwei kleie oer lûdsoerlêst. Dêrby giet it om in kraaiende hoanne, it lieden fan de tsjerkeklokken en de repetysjes fan de blaaskapel.

Yn in besykjen om wat oan dit lûdsoerlêst te dwaan en de nije bewenners wat yn de mjitte te kommen, rint hy tsjin in dreun op ‘e kop oan, dy’t him de lêste fiif jier út it ûnthâld slacht.

Dan komt gemeenteboade Syp yn aksje. Leaver lui as wurch, mar mei in net te stopjen fantasije, bringt er op syn Jan boerefluitsjes de saken op oarder. Dat er dêrby net altyd de wierheid seit, makket him neat út, hy hat it der sels leaver om!

Kaartferkeap op 5 jannewaris fanôf 15.00 tot 18.00 yn Sporthal de Stuit.
Dernei binne de kaarten te krijen by Primera Joure.
Kaarten:
€8,50 foar leden
€12,50 foar net-leden