Weidevogelstand bleef stabiel in reservaatgebieden

26-02-2020 JOURE – Met veel boerenlandvogels gaat het al decennia lang slecht in Nederland. Daarom wordt al decennia geïnvesteerd in agrarisch natuurbeheer voor weidevogels in het boerenland. Daarnaast zijn er reservaten waar het beheer speciaal is gericht op het behoud van weidevogels. Deze natuurgebieden zijn vaak in eigendom van terreinbeherende organisaties. Sovon bekeek de trends in aantallen van weidevogels in de laatste 10 jaar in deze gebieden. De stand van de weidvogels is in reservaatgebieden sinds 2009 gemiddeld stabiel gebleven.

Sovon Vogelonderzoek Nederland keek naar de ontwikkeling van de stand van de Slobeend, Kuifeend, Scholekster, Kievit, Grutto en Tureluur. De onderzoekers leidden een gecombineerde trend af uit herhaalde tellingen van territoria in het broedseizoen. De conclusie is dat weidevogels het in de reservaatgebieden beter doen dan in regulier boerenland. Tussen individuele soorten is wel van enige variatie sprake. Grutto en Kievit doen het in reservaten relatief beter dan in graslanden met agrarisch weidevogelbeheer en reguliere graslanden. De Grutto neemt er minder sterk af en de Kievit neemt zelfs toe, terwijl deze elders afneemt. Ook Tureluur en Slobeend zijn sinds 2009 in reservaten toegenomen.

De gemiddelde trend van weidevogels in graslanden met agrarisch natuurbeheer is de afgelopen 10 jaar verder afgenomen, bijna net zo sterk als in regulier boerenland. Alleen de Scholekster doet het beter in beheerd gebied. Een paar jaar geleden is daarom een nieuw stelsel in het leven geroepen om de effectiviteit van agrarisch weidevogelbeheer te verbeteren. Het is nog te vroeg om te kunnen beoordelen in hoeverre dit is gelukt. Dit wordt met de jaarlijkse beleidsmonitoring op initiatief van de provincies op de voet gevolgd door Sovon.