Voorstel voor versnelde verhoging van waterpeil in veengebieden

10-06-2019 JOURE – De aanpak van veenoxidatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan vermindering van de klimaatproblemen. De landelijke Natuur en Milieufederaties hebben samen met Urgenda en Natuurmonumenten een voorstel aan het ministerie Binnenlandse Zaken gepresenteerd om versneld het waterpeil in veengebieden omhoog te brengen. Dit levert CO2-reductie op en gaat verdere bodemdaling en verdroging tegen. Versneld verhogen van het waterpeil in veenweiden is een maatregel die het kabinet nu al kan nemen, om te voldoen aan de Urgenda eis om de CO2-emissie met 25% te reduceren voor het einde van 2020.

Nederland heeft klimaatdoelen en natuurdoelen die beiden hetzelfde vragen: het ophogen van het waterpeil in delen van de veenweidegebieden. Door deze doelen te koppelen en versneld uit te voeren, wordt een start gemaakt met de oplossing van 2 urgente problemen: de achteruitgang van vele weidevogelsoorten en de CO2-uitstoot van 7 Mton per jaar uit veengebieden waar het waterpeil laag staat. Bovendien is de maatregel relatief goedkoop. De maatregel krijgt brede steun van Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederaties, Natuur & Milieu, Nederlandse Vereniging Cultuurlandschap, Milieudefensie, Vogelbescherming, Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, Ravon, SoortenNL, Floron en Bijenstichting.

Nederland heeft voor het Natuurnetwerk Nederland afgesproken het bestaande natuurgebied te vergroten met ruim 10.000 hectare aan nieuwe natuur op veengrond. De gebieden zijn al aangewezen en de plannen liggen klaar. Vanwege de kritische staat van de Nederlandse natuur en de hoge CO2-uitstoot van veen, is het belangrijk om de bestaande natuurplannen versneld uit te voeren. Door een gedeelte van deze plannen al in 2019 en 20120 te realiseren, is er een reductie van 0,13 tot 0,26 Mton in CO2-emissie realiseerbaar voor eind 2020. 

Versneld verhogen van het waterpeil in veenweidegebieden is de 12e maatregel binnen het 40-puntenplan van Urgenda: een pakket aan maatregelen waarmee circa 500 organisaties de overheid de helpende hand bieden om aan het Urgenda vonnis te voldoen.