Vervolggesprekken met Fryslân over stikstofproblematiek

20-11-2019 LEEUWARDEN – Deze week krijgen de gesprekken over de stikstofproblematiek met belanghebbende sectoren in Fryslân een vervolg. Vertegenwoordigers van de landbouw, natuur, bouw, transport en bedrijfsleven gaan samen in gesprek over hoe het proces voor korte- en langetermijnoplossingen eruit moet komen te zien.

“It earste petear mei de belanghawwende sektoaren ha wy as tige iepen ûnderfûn. Der binne in protte ideeën op tafel kaam, mar der binne ek tûkelteammen beneamd. Wy binne te sprekken oer de konstruktive hâlding fan de partijen. Sy wolle ek mei elkoar in petear en binne ree mei inoar de skouders ûnder de Fryske oanpak te setten”, aldus gedeputeerde Johannes Kramer.

Overeenkomende wensen
Afzonderlijk van elkaar gaven de sectoren aan dat er behoefte is aan juiste feiten en cijfers. In het vervolgproces moet volgens hen de focus liggen op langetermijnoplossingen; in het algemeen, maar ook gebiedsgericht. De provincie bespreekt deze week met hen hoe dit proces vormgegeven kan worden.

Voor de korte termijn is het belangrijk dat de provincie besluit over nieuwe beleidsregels. Ook daar wil de provincie (daar waar het kan) de inbreng van de sectoren bij betrekken. Het is overigens niet uit te sluiten dat het Rijk vanuit haar bevoegdheid in de tussentijd besluiten neemt.

Brede dialoog
De provincie kondigde een brede dialoog aan na het intrekken van beleidsregels voor Wnb vergunningverlening op het onderdeel stikstof. Aanleiding hiervoor was de kritiek vanuit de landbouw en andere belanghebbenden op de regels zelf en het gebrek aan betrokkenheid bij de aanpak van de stikstofproblematiek. De provincie trok zich deze kritiek aan en werkt nu samen met de belanghebbende sectoren aan de Friese Aanpak.