Verdunde drijfmest heeft positief effect op benutting en uitstoot

29-05-2020 JOURE – Het verdunnen van drijfmest met water verlaagt de ammoniakverliezen en kan vooral onder droge omstandigheden de benutting van mest verbeteren. Uit ammoniakmetingen blijkt dat bij een verdunning van 1:2 40% minder ammoniak vervluchtigt dan uit onverdunde mest. Deze metingen zijn uitgevoerd bij aanwending met een sleepvoetmachine.

In een oriënterende proef zijn 2 soorten verdunde mest aangewend voor de derde snede onder droge omstandigheden en zonder aanvulling van kunstmest. Mest met een verdunning van 1 deel water op 2 delen mest en 1 deel water op 1 deel mest leidde tot verhoogde opbrengsten van respectievelijk 7 tot 12% en 20 tot 25% ten opzichte van onverdunde mest. Echter, in het éénjarige vervolgonderzoek naar de effecten van verdunde mest op de grasgroei op veen- en kleigrond zijn nauwelijks betrouwbare verschillen in droge-stofopbrengst op jaarbasis gevonden.

Het berekende extra stikstofaanbod door verdunning varieerde op jaarbasis van 4 tot 24 kilo per hectare afhankelijk van mestdosering en de verdunning. Ondanks de beperkte verschillen in grasopbrengsten tussen verdunde en onverdunde mest werd een duidelijke relatie gevonden tussen de berekende extra beschikbare stikstof en de gemeten extra stikstofopname door het gewas.

Het maakt niet uit of het water vlak voor het bemesten in de mestopslag wordt toegevoegd of tijdens het bemesten met een sleepslangaanvoer. Het mixen van water door de mest kan wel helpen om slecht te mixen kelders beter te kunnen mixen en daardoor beter leeg te kunnen krijgen. Wordt het water tijdens de stalperiode aan de mest toegevoegd, dan zal de emissie uit de kelder ook lager zijn. Dit vergt wel een ruime mestopslag.

Zeer waarschijnlijk zal 1:2 verdunnen bij gebruik van een zodebemester ook een positief effect hebben op de mestbenutting en een lager ammoniakverlies. Dit jaar is een tweejarig onderzoek gestart naar het effect van verdunnen bij aanwending met een zodenbemester op grasland op zandgrond op ammoniakemissie en benutting van de mest door het gras. Vooral bij droge omstandigheden en warm weer zal extra water positief werken. Bij een verdunning van 1:2 zal 1,5 keer het aantal kuubs moeten worden uitgereden om eenzelfde hoeveelheid stikstof uit mest aan te wenden.

Bij bemesten met een tank neemt de intensiteit van berijden van het grasland daardoor toe en ook de kosten. Bij aanvoer van mest met sleepslang speelt dit veel minder. Daarnaast moet de verdunde mest wel in de sleufjes passen, anders ben je op zandgrond in overtreding en neemt de emissie juist toe. In de praktijk zijn wel voorbeelden dat bij zodebemesten niet alle mest netjes in de sleufjes wordt geplaatst, bijvoorbeeld op de kopakker. Onder die omstandigheden lijkt het werk effectief meer op een sleepvoetmachine en zal de meerwaarde van water toevoegen groter zijn dan bij keurig werk.