Vanaf 1 juli 2019 hogere pachtnorm in gebieden met veel melkveehouderij

01-06-2019 JOURE – Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft nieuwe pachtnormen vastgesteld die op 1 juli 2019 van kracht worden. De berekende pachtnormen 2019 voor los bouw- en grasland zijn in 9 van de 14 pachtprijsgebieden hoger dan de pachtnormen 2018. De toename ligt op 4% tot 5% in de pachtprijsgebieden met een gemengd karakter en op 10% tot 17% in gebieden met veel melkveehouderij. In de gebieden met veel akkerbouw zijn de pachtnormen gedaald, uiteenlopend van 9% in de Veenkoloniën en het Oldambt tot 38% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied.

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2019 zijn door Wageningen Economie Research berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2013-2017.

Verschil in inkomensontwikkeling
De hogere pachtnormen in de pachtprijsgebieden met overwegend melkveehouderij zijn te verklaren doordat een matig inkomensjaar 2012 is vervangen door een zeer positief inkomensjaar 2017. Voor de pachtprijsgebieden met overwegend akkerbouw zijn de pachtprijzen gedaald. Een voor de akkerbouw zeer goed inkomensjaar 2012 is afgevallen, terwijl het bijkomende inkomensjaar 2017 onder het langjarig gemiddelde zit.

Los tuinland
Voor de pachtnormen voor los tuinland zijn er 2 pachtprijsgebieden. In het pachtprijsgebied Westelijk Holland is het inkomen in het jaar dat is afgevallen en in het jaar dat erbij is gekomen vergelijkbaar. In de Rest van Nederland is de pachtnorm voor los tuinland gestegen doordat het jaar 2012 met een laag inkomen is vervangen door 2017 waarin het inkomen bovengemiddeld was. De samenstelling van de tuinbouwsector in beide gebieden verschilt sterk en de pachtnormen hierdoor ook. In Westelijk Holland is het merendeel bloembollenbedrijf. In de rest van Nederland zijn boomkwekerijen de belangrijkste gebruikers van los tuinland. 

Gebouwen en woningen
De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten worden verhoogd met 1,72%, de gemiddelde bouwkostenindex over de periode 2014-2018. De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007 bedraagt 4,1%. De hoogst toelaatbare pachtprijs voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten aangegaan op of na 1 september 2007, wordt verhoogd met 1,7%.