Uitleg nieuwe structuur Gemeenteraadsvergaderingen

09-01-2019 JOURE – Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar. U kunt de vergaderingen bijwonen in het gemeentehuis in Joure, Heremastate 1. De onderdelen Debat en Beslút van de raadsvergadering worden ook live uitgezonden via de webcast. Om de webcast te volgen gebruikt u de blauwe knop hiernaast “vergadering live volgen of terugkijken” . Hier zijn ook de stukken te vinden. De agenda wordt ruim van tevoren bekend gemaakt via onder andere deze website.

Personen op de publieke tribune kunnen in beeld komen. In de raadszaal wordt u er op geattendeerd dat er beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. Deze beelden worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wilt u niet in beeld komen, dan kunt u de vergadering volgen via een beeldscherm buiten de raadszaal.

De gemeenteraad heeft sinds 1 januari 2019 een nieuwe vergaderstructuur:
De vergadering van de raad is verdeeld in drie onderdelen: Petear, Debat en Beslút.

Petear
In dit gesprek wil de raad zich een beeld vormen over een bepaald onderwerp om tot goede besluitvorming te komen. Het gaat in het Petear vooral om het inwinnen van informatie en het stellen van verhelderende vragen. Hiervoor wordt u (als het onderwerp u aangaat) uitgenodigd om uw verhaal/standpunt duidelijk te maken en om vragen van raadsleden te beantwoorden. Uiteraard kunt u, als u geen uitnodiging ontvangt, u zelf ook aanmelden als meespreker.

In het Petear wordt geen debat gevoerd. Het Petear wordt niet uitgezonden via de webcast. De agenda en de stukken kunt u vinden door gebruik te maken van het icoontje in het maandschema onderaan deze pagina.

Debat
Op dezelfde dag als het Petear vindt een raadsvergadering plaats over de agendapunten van het vorige petear. In deze vergadering vindt het debat plaats tussen de fracties. In deze fase kunnen er door de fracties ook moties en amendementen worden ingediend. In principe wordt over alle onderwerpen uit het Debat dezelfde avond een besluit genomen, maar het kan ook zijn dat de besluitvorming twee weken later plaatsvindt omdat een meerderheid van de raad besluit dat het voorstel nog niet rijp is voor besluitvorming door b.v. te weinig informatie of nog onbeantwoorde vragen.

Beslút
Deze fase is gericht op het nemen van het uiteindelijke besluit. Er vindt in dit deel geen discussie/debat meer plaats, maar slechts besluitvorming, eventueel met een stemverklaring. Bij uitzondering kunnen stukken naar een volgend Beslút worden doorgestuurd.

De aanvangstijd van de vergaderingen is 20:00 uur. U kunt zich ook aanmelden als “Gast van de raad”. Voorstellen worden alleen aangenomen als de meerderheid van de raad voor het voorstel stemt. In de besluitenlijsten vindt u de besluiten die zijn genomen door de raad.