Tweede Kamer wil nader onderzoek naar meten en monitoren van stikstofdepositie

18-10-2019 JOURE – Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft op dinsdag 15 oktober een notie van de VVD en het CDA gesteund waarin het kabinet wordt gevraagd samen met diverse Universiteiten en Stichting Mesdagfonds nog dit jaar te bekijken hoe het meten en monitoren van stikstofdeposities op korte termijn verbeterd kan worden. Ook wordt het kabinet in deze motie gevraagd het model dat gebruikt wordt voor de emissies en depositie van stikstof, dat in de basis gevalideerd is, en de kalibratie van het model nogmaals wetenschappelijk te laten valideren om voor het beleid op de langere termijn meer zekerheid te krijgen.

Met de aangenomen wordt de regering ook gevraagd om, ten behoeve van een drempelwaarde, naar analogie van Vlaanderen en Duitsland, onderzoeksinstellingen te vragen om op de kortst mogelijke termijn op basis van de beschikbare kennis een onderbouwing te geven van de mate waarin stikstofemissies op een bepaalde afstand een significant effect hebben op stikstofgevoelige habitats in Nederland.

Meetnet
VVD en CDA kregen ook steun van een meerderheid in de Tweede Kamer voor een motie waarin de regering wordt gevraagd het meetnet voor depositiemetingen van stikstof uit te breiden. De partijen wijzen er op dat de in Nederland gebruikte methode om stikstofdepositie te bepalen volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een onzekerheidsmarge kent van 30% tot 70%. De indieners van de motie stellen dat er verbeterde metingen nodig zijn om het draagvlak te versterken. Bovendien zijn er buiten Nederland verschillende gevalideerde methoden beschikbaar zoals in Denemarken. De regering wordt gevraagd inzichtelijk te maken hoe deze methoden werken en te onderzoeken of deze methoden voor de Nederlandse situatie bruikbaar zijn.

Informatiepunt
De Tweede Kamer stemde unaniem in met een motie waarin de regering wordt gevraagd om per direct met een informatiepunt stikstofbeleid te komen waar ondernemers met hun vragen terecht kunnen. Ook wordt de regering verzocht om de Tweede Kamer voor 1 november 2019 een beeld te geven van de vragen die er leven.