Tweede Kamer stemt in met invoering van tractor kenteken

29-01-2020 JOURE – De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers. Met dit wetsvoorstel worden de bepalingen uit een Europese richtlijn in de Nederlandse wetgeving doorgevoerd. Volgens die richtlijn moeten landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumsnelheid van meer dan 40 kilometer per uur vanaf 20 mei 2018 verplicht een algemene periodieke keuring ondergaan. Om de keuringsplicht te kunnen controleren en te handhaven komt erl tevens een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, mobiele machines, motorrijtuigen met een beperkte snelheid en aanhangwagens die door dergelijke voertuigen worden getrokken.

Een meerderheid in Tweede Kamer steunde bij de behandeling van de wetswijziging een amendement dat werd ingediend van de VVD en het CDA om een evaluatiebepaling in de wet op te nemen. Zij willen dat in deze evaluatie in ieder geval wordt ingegaan op de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk, waarbij specifiek wordt ingegaan op de nalevingskosten en administratieve lasten. Daarbij zal worden nagegaan of de werkelijke kosten overeenkomen met de verwachte kosten die zijn geschetst in het wetsvoorstel en of er onnodige kosten worden gemaakt.

De indieners van het amendement willen ook dat in de evaluatie wordt meegenomen of de toezegging wordt nageleefd dat het kenteken inderdaad geen opstap is gebleken naar extra belastingen. Verder moet worden geëvalueerd hoe wegbeheerders zijn omgegaan met de aanpassing van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met de snelheidsverhoging zodat in principe gebiedsontsluitingswegen en rondwegen vrij worden gegeven voor landbouwverkeer.