Tomke poppenkast in Joure


29-04-2017 JOURE – Op woensdag 17 mei aanstaande zal in de bibliotheek te Joure de poppenkastvoorstelling 'Vrolijke Tomke' voor peuters en kleuters worden gegeven. 

Tomke en it wûnderaai!
It is maitiid yn it túntsje fan Kornelia, Tomke en Romke. Dan komt der in frjemde figuer yn it túntsje. In professor. Hy hat in útfining dien. Gjinien mei der fan witte. Mar as hy him gau ferstopje moat lit hy de útfining yn it túntsje lizze.

Romke ûntdekt wat nuvers yn de tún. In aai dat prate kin en ek noch muzyk makket. Fan wa is dat aai? En hoe krijt de professor syn útfining werom?

Kom je ook?
De Tomke voorstelling wordt gespeeld door Erics poppenkast en is voor peuters en kleuters. Het zal ongeveer 20 minuten duren. De voorstelling begint om 15.30 uur. De kaartjes kosten € 2,- voor wie lid is van de bibliotheek. Wie niet lid is betaald € 4,- De kaartjes zijn verkrijgbaar aan de balie in de bibliotheek.