Toezicht op kleine- en middelgrote slachthuizen schiet te kort

16-09-2019 JOURE – Het lukt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onvoldoende om goed toezicht te houden bij de kleine en middelgrote noordelijke slachthuizen in het noorden van Nederland. De inspecteurs lukt het niet om allemaal op dezelfde manier op slachtwaardigheid en transportwaardigheid te beoordelen en indien nodig handhavend op te treden. Ook de capaciteit is een punt van aandacht. Dat blijkt uit rapport van onderzoeksbureau 2Solve dat door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) naar de Tweede Kamer gestuurd is.

De onderzoekers stellen vast dat toezichthoudende dierenartsen zeer verschillend omgaan met de normen die van toepassing zijn op transportwaardigheid en slachtwaardigheid. Er zijn niet alleen interpretatieverschillen over de normen, maar ook forse verschillen in de bereidheid die normen te handhaven. Meldingen en signalen over misstanden in de sector worden door de NVWA niet goed opgepakt.

Maatregelen
Schouten gaat in gesprek met het management van de NVWA over hoe zij in alle lagen van de organisatie gaat sturen op consequente handhaving en zorgt voor een veilige werkomgeving waar ruimte is voor onderling aanspreken. Daarnaast moet de NVWA extra maatregelen doorvoeren om de keuring en handhaving bij de kleine- en middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland te verbeteren. Zo moeten er extra maatregelen worden genomen die leiden tot een eenduidige handhavingscultuur. Voor medewerkers die zich stelselmatig onttrekken aan hun verantwoordelijkheid, zullen rechtspositionele maatregelen worden getroffen. Dit is noodzakelijk om de geschetste misstanden op te lossen, aldus de minister. Alleen rechtspositioneel optreden is echter niet voldoende.

Herbezinning
Schouten refereert in haar brief aan de Tweede Kamer ook aan de herbezinning over het functioneren van de NVWA. Het onderzoek van 2Solve bevestigt volgens haar de noodzaak hiertoe. In de herbezinning worden wordt aan oplossingen gewerkt die borgen dat de effecten van de ingezette acties bij de NVWA ook structureel in de organisatie beklijven. Zo speelt de beschikbare personele capaciteit een rol, zoals het tekort aan dierenartsen.

Scheiden van taken
Daarnaast wil Schouten bekijken of het onderbrengen van toezicht en keuren in 2 afzonderlijke organisaties een oplossing voor een aantal problemen kan opleveren. Op dit moment ervaart de NVWA spanning bij het prioriteren van het toezicht op en het tegelijk voldoen van de keuring van de levende en geslachte dieren. Een eventuele stelselverandering vergt een fundamentele aanpassing en vereist daarom nadere bezinning. Daarom wil de minister in de zomer van 2020 een bredere analyse van toezicht en keuren en op de rol van de overheid en het bedrijfsleven op het gebied van LNV hebben afgerond.