Toekomstbestendige onderwijshuisvesting in De Fryske Marren

24-01-2020 JOURE – Gemeente De Fryske Marren vindt het belangrijk dat kinderen in de gemeente goed onderwijs kunnen volgen en dat de scholen toekomstbestendig zijn. Daarom overlegt de gemeente regelmatig met de schoolbesturen over de huisvestingsvoorzieningen, de consequenties voor de betreffende regio en de toekomstbestendigheid. De gemeente verwacht de komende jaren forse investeringen in onderwijshuisvesting. Dit komt onder andere door de dalende leerlingenprognoses en de keuzes die schoolbesturen hierdoor maken om bijvoorbeeld te fuseren. Daarnaast is er een groot bestand aan schoolgebouwen van rond de 40 jaar oud, waar op den duur renovatie of nieuwbouw nodig is.

Jaarlijks kunnen de schoolbesturen voor 1 februari aanvragen voor het huisvestingsprogramma indienen. Het college moet voor 31 december een besluit te hebben genomen. Voor 2020 zijn de volgende aanvragen toegekend. In totaal gaat het om een bedrag van € 613.280,-.

Tsjûkemar
Gearhing heeft een voorbereidingskrediet aangevraagd voor vervangende bouw voor drie basisscholen in Echtenerbrug, Oosterzee en Bantega. Het leerlingenaantal in het gebied ten zuiden van het Tsjûkemar daalt. De basisscholen Twa Yn Ien, De Wynbrekker en De Reinbôge hadden op 1 oktober 2019 gezamenlijk 127 leerlingen. Het leerlingenaantal van twee scholen zat onder de gemeentelijke opheffingsnorm van 44 leerlingen. Gearhing is voornemens om de drie basisscholen te fuseren en een regioschool te realiseren, zodat er toekomstbestendig basisonderwijs in deze regio ontstaat. Met het bouwvoorbereidingskrediet kan Gearhing de nieuwbouw van deze regioschool voorbereiden.

Sint Nicolaasga
De Paedwizer en It Klimmerblêd in Sint Nicolaasga krijgen een bouwvoorbereidingskrediet voor vervangende bouw toegekend. De schoolbesturen van beide scholen gaan samen met de gemeente onderzoeken of nieuwbouw op een unilocatie tot de mogelijkheden behoort. Met het bouwvoorbereidingskrediet kunnen beide schoolbesturen starten met de voorbereidingswerkzaamheden. Zowel De Paedwizer als It Klimmerblêd hebben bij de gemeente een aanvraag ingediend voor uitbreiding en/of renovatie. Voor beide scholen geldt echter dat nieuwbouw binnen een termijn van 5 jaar de voorkeur heeft. Ook in het opgestelde Masterplan Sint Nyk kwam nieuwbouw van de scholen als wens naar voren.

Renovatie of vervangende bouw
De Wumkesskoalle in Joure krijgt een bouwvoorbereidingskrediet voor renovatie toegekend. Eerder is al geconstateerd dat renovatie noodzakelijk is. Met het bouwvoorbereidingskrediet kan het schoolbestuur de renovatie voorbereiden.
Ook De Toekomst in Bakhuizen krijgt een bouwvoorbereidingskrediet toegekend. Dit bouwvoorbereidingskrediet is bedoeld voor het zoeken van een huisvestingsoplossing voor De Toekomst (vervangende bouw of renovatie).

Herstelwerkzaamheden
Voor De Schakel in Rotsterhaule keuren we het herstellen van een constructiefout goed. Het gaat om asbest dat verwijderd moet worden. De Bolster in Balk ontvangt een voorbereidingskrediet voor het herstellen van een constructiefout. Met dit voorbereidingskrediet kan de Bolster in kaart brengen wat er exact moet gebeuren om deze constructiefout te herstellen en wat de definitieve kosten zullen zijn.