Start vergunningprocedure azc

10-03-2019 JOURE – Het college van burgemeester en wethouders is van plan om medewerking te verlenen aan de realisatie van het azc in Balk en heeft ingestemd met de ontwerpvergunning. Het college heeft de aanvraag van het COA voor een omgevingsvergunning beoordeeld en de aanvraag voldoet aan de wettelijke eisen en een goede ruimtelijke ordening.

Verklaring van geen bedenkingen
Nu het college een positief principebesluit heeft genomen over de vergunningaanvraag, wordt de gemeenteraad gevraagd om een ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’ af te geven. Zodra de datum van de behandeling in de gemeenteraad bekend is, vermelden wij dat op onze website en in de digitale nieuwsbrief.

Ter inzagelegging en zienswijzen
Pas na een positief oordeel van de gemeenteraad kan de vergunningprocedure worden voortgezet. Het ontwerpbesluit, inclusief de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ligt dan voor een termijn van 6 weken ter inzage. Tegelijk wordt ook de gedoogbeschikking ter inzage gelegd. Deze ligt twee weken ter inzage. Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen over het plan.

Blijf op de hoogte
Start vergunningprocedure azcWilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond het azc neem dan regelmatig een kijkje op www.defryskemarren.nl/azc of abonneer u op de digitale nieuwsbrief van De Fryske Marren