Start broedseizoen: oproep om weidevogelnesten te beschermen


09-03-2018 JOURE – Op een boerenbedrijf in Haskerdiken is vandaag het startschot gegeven voor het beschermen van nesten van weidevogels in Fryslân. Het broedseizoen komt eraan en daarom worden boeren en loonwerkers opgeroepen om nesten en kuikens te beschermen bij het werk op het land. Het gaat om een gezamenlijke actie van LTO Noord, Kollektivenberied Fryslân, Bond Friese Vogelwachten (BFVW), Cumela, Agrarische Jongeren Fryslân en de provincie Fryslân.Zoals bekend gaat het niet goed met de weidevogel in Fryslân. Ze horen in het Friese landschap en dat moet zo blijven. Het motto is: ‘Grutsk op Fryslân. Grutsk op ús lânskip. Grutsk op ûs greidefûgels.’ Veel boeren en loonwerkers werken al hard om weidevogels te beschermen. Zo ook melkveehouder Mulder uit Haskerdijken en zijn loonwerker Brak uit Aldeboarn. Zij lieten vandaag aan alle partijen zien, hoe zij rekening houden met de weidevogels. Het land in om eieren te zoeken, nestpannen plaatsen voordat er mest gereden wordt met de sleepslang en van binnen naar buiten maaien.

Nesteplannen
Dhr. Jager van de vogelwacht Oudehaske en gedeputeerde Kramer overhandigden de eerste twee nestpannen aan de heren Mulder en Brak. De komende weken ontvangen alle Friese loonwerkers nestpannen van de provincie. Boeren en nazorgers kunnen nestpannen aanvragen via de BFVW. Voor het vinden van nesten kan contact opgenomen worden met de plaatselijke vogelwacht of met de BFVW.

Zorgplicht
Vanuit de wet natuurbescherming hebben boeren een zorgplicht voor weidevogels. De provincie moet hierop toezien. Werkzaamheden op het land kunnen nadelige gevolgen hebben voor weidevogels. Daarom zijn boeren verplicht hieraan voorafgaand maatregelen te treffen, om nadelige gevolgen voor weidevogels te voorkomen. Niet alle boeren en loonwerkers zijn bekend met deze zorgplicht. Daarom vragen de partijen het komende broedseizoen op verschillende momenten aandacht voor het beschermen van weidevogels. Ook zetten zij zich in om predatiebeheer mogelijk te maken.