Stabiele weidevogelstand in kansrijke gebieden voor weidevogels


22-09-2017 JOURE – De weidevogelstand stabiliseert in de gebieden waar aan weidevogelbeheer wordt gedaan. Dit blijkt uit de tussenevaluatie van de Greidefûgelnota. De provincie Fryslân zet zich in voor een stabiele weidevogelstand. Dit doet de provincie samen met boeren, natuurbeheerders en vrijwilligers. Er is ingezet op het verbeteren van de kuikenoverleving. Sinds 2014 is dat gedaan door onder andere het waterpeil hoger te zetten, plas-drasgebieden en kruidenrijke graslanden aan te leggen.

In totaal wordt er ongeveer op 23.300 hectare aan weidevogelbeheer gedaan. De natte en kruidenrijke graslanden zijn van belang voor de voedselvoorziening van weidevogels(kuikens). Gedeputeerde Johannes Kramer: “De stabilisaasje yn de greiden mei agrarysk natuerbehear biedt hoop. Mar we binne der noch lang net. Predaasje bliuwt in probleem, dêr sette we de komme tiid ekstra op yn.”

Weidevogelstand gangbare boerenland
De weidevogelstand op het gangbare boerenland zonder weidevogelbeheer gaat met 6 tot 19% achteruit. De oorzaak hiervan is dat er nog te weinig rekening wordt gehouden met weidevogelnesten en of kuikens bij het bemesten of maaien. Daardoor overleven veel weidevogelnesten en -kuiken het niet. Een oplossing hiervoor is het inpassen van weidevogelbeheer in de bedrijfsvoering. Dit kan door bijvoorbeeld het land te beweiden (koeien buiten). Maar ook door het inpassen van kruidenrijk grasland.

Predatiebeheer
De afgelopen jaren is er ook flink ingezet op predatiebeheer. Predatoren zoals de vos kunnen ervoor zorgen dat veel weidevogelkuikens het niet overleven. De provincie verleende in 2015, 2016 en 2017  een ontheffing om vossen te kunnen bejagen. Dat kon s’ nachts met behulp van kunstlicht. Daarnaast startte in het voorjaar van 2017 een onderzoek naar steenmarters. Uit camerabeelden bleek namelijk dat steenmarters jagen op broedende weidevogels. Als de provincie Fryslân maatregelen wil nemen om de steenmarter uit weidevogelgebieden te weren, dan moet daar eerst een gedegen onderzoek aan ten grondslag liggen. De verwachting is dat de resultaten van dat onderzoek in oktober 2017 bekend zijn.

Speerpuinten
Het hoofddoel van de greidfûgelnota was een duurzaam behoud van vitale weidevogelpopulaties in Fryslân. Het blijkt nu al dat Fryslân de doelstelling van 10.000 broedparen grutto’s in 2020 niet kan behalen zonder extra inspanningen. Het gaat dan om extra inspanningen in zowel de kansrijke gebieden voor weidevogels (weidevogelkerngebieden) als op de percelen met gangbare landbouw. Gedeputeerde Staten zet de komende tijd in op predatiebestrijding en kuikenoverleving. Dat gebeurt binnen het bestaande budget.

Samenwerking
Dit blijkt uit de tussenevaluatie van de provincie Fryslân van de nota weidevogels 2014 – 2020. Daarin is samengewerkt met de Olterterp Partners. Dat zijn: Land- en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO Noord), Bond van Friese Vogelwachten (BFVW), Wetterskip Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV), Friese Milieu Federatie (FMF), Kening fan 'e greide, Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College, Kollektivenberied Fryslân (KBF), lektoraat Weidevogels en Dairy Campus.