Spelregels voor zonnevelden op maat


01-03-2018 JOURE – De gemeente wil in 2030 geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen. Daarom moet er energie opgewekt worden op andere manieren, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Initiatieven voor het opwekken van zonne-energie zijn steeds in opkomst. In gemeente De Fryske Marren zijn er diverse initiatieven voor velden met zonnepanelen, zogenaamde zonnevelden of zonneparken. Om die initiatieven te kunnen toetsen, werkt de gemeente aan een aantal regels, opgeschreven in het Beleidskader Sinnefjilden. Dat ligt nu als ontwerp ter inzage, en u kunt daarop reageren.

Eerst op het dak
Het liefst zien wij zonnepanelen zoveel mogelijk op daken. Dit kost geen ‘nieuwe’ ruimte en valt daarmee onder zuinig ruimtegebruik. Daarna kiezen we voor grondgebonden panelen op de eigen kavel. Vervolgens wordt gekeken naar grotere opstellingen op de grond binnen en aansluitend aan bestaand stedelijk gebied. Buiten bestaand stedelijk gebied worden kansen gezien voor bijzondere initiatieven met bijvoorbeeld meervoudig ruimtegebruik. Kleinschalige initiatieven in het buitengebied, als uitbreiding van de agrarische functies wordt ook gezien als mogelijkheid.

Rekening houden met de omgeving
Van belang is dat bij alle initiatieven rekening wordt gehouden met de omgeving en het bestaande landschap. Dat betekent dat landschappelijke inpassing van een zonnepark een voorwaarde is. Maar ook dat overleg met de omgeving altijd gewenst is voor het verkrijgen van draagvlak en gezamenlijk meedenken over de inpassing en inrichting. Daarbij geldt als voorwaarde dat de grootte van een zonneveld wordt afgestemd op de maat en de schaal van de omgeving. Bij kleinere kernen passen kleine zonnevelden, bij de grotere kernen zijn grotere initiatieven mogelijk.

Reageer op het beleidskader
Het Beleidskader Sinnefjilden ligt tot en met 4 april a.s. ter inzage. U kunt tot die datum ook reageren. De reacties worden beoordeeld en zo nodig verwerkt in het definitieve beleidskader. Dat wordt vervolgens door de gemeenteraad vastgesteld.