Snellere busverbindingen en maatwerk op het platteland

25-09-2019 JOURE – Snellere (hoofd)verbindingen, maatwerk op het platteland, aantrekkelijke OV-knooppunten en zoveel mogelijk uitstootvrij busvervoer. Dit zijn belangrijke uitgangspunten voor het busvervoer in 2022-2032.

Deze punten zijn vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten; een voorbereiding op de aanbesteding van het nieuwe contract voor busvervoer. Het huidige contract loopt tot december 2022.

Het openbaar vervoer staat voor uitdagingen. Er is krimp en vergrijzing op het platteland en groei en verjonging in de steden. Met de Nota van Uitgangspunten speelt de provincie hier op in. Er moet toegewerkt worden naar snellere (hoofd)verbindingen en maatwerk op het platteland. Dit voorkomt dat bussen een groot deel van de tijd vrijwel leeg rondrijden.

Om maatwerk goed uit te kunnen voeren, is er in het nieuwe contract ruimte om gedurende de looptijd het openbaar vervoer op onderdelen aan te passen. Dit geldt voor ongeveer 10% van de totale vervoersomvang. Nog voor aanvang van de nieuwe contractperiode start het veranderingsproces. Bijvoorbeeld door bussen waar buiten de spits weinig tot geen gebruik van wordt gemaakt, alleen nog tijdens spitsuren te laten rijden. Ook worden een aantal buslijnen (deels) versneld of vervangen door flexibele oplossingen of ander maatwerk. Het huidige contract biedt hier ruimte voor.

Uitstootvrij
De provincies hebben het Zero Emissie-convenant getekend. Dit betekent dat bussen in 2030 geen CO2 meer mogen uitstoten. Zo lang wil de provincie niet wachten. De Nota van uitgangspunten daagt de nieuwe vervoerder uit binnen het beschikbare budget zoveel mogelijk bussen te laten rijden die geen CO2 uitstoten. Dit mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid van het busvervoer. Op dit moment rijden er al elektrische bussen op de Waddeneilanden, in Leeuwarden en tussen Leeuwarden en Holwerd.

Provinciale Staten behandelen de Nota van Uitgangspunten op 27 november. Vervolgens stellen Gedeputeerde Staten (na een inspraakperiode) een Programma van Eisen vast. Daarna gaat het gunningsproces van start. Het contract heeft een looptijd van 10 jaar. De Nota van Uitgangspunten is in lijn met wat het provinciale Bestuursakkoord 2019-2023 bepaalt over openbaar vervoer.