Schade door fipronil geschat op 65 tot 75 miljoen


24-10-2017 JOURE – De directe schade voor de gehele eiersector als gevolg van de fipronil-besmetting bedraagt naar schatting 65 tot 75 miljoen euro. Het betreft de schade voor verschillende soorten bedrijven in de pluimveeketen, zoals opfokbedrijven, legpluimveebedrijven, eipakstations en fabrikanten van eierproducten. Daarnaast wordt de directe schade voor de supermarkten geschat op 7 à 8 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapport van Wageningen Economic Reserach dat is opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. 

In het rapport zijn voor het eerst de kosten voor de hele eiersector in kaart gebracht op basis van de situatie eind september. In augustus heeft Wageningen Economic Research een eerste indicatie gegeven van de economische gevolgen voor alleen de getroffen pluimveebedrijven. Die schade werd toen geraamd op 33 miljoen euro. In het nieuwe rapport zijn die kosten geactualiseerd en komt het schadebedrag nu uit op 35 tot 45 miljoen euro. De gemiddelde schade voor individuele pluimveebedrijven varieert en is afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf en de maatregelen die nodig zijn om de stallen weer fipronil vrij te maken.

Schade voor legbedrijven opgelopen tot 35 tot 45 miljoen euro
De directe schade voor legpluimveebedrijven waar fipronil is gebruikt, wordt in de update geschat op 35 tot 45 miljoen euro. Hiervan is circa 9 miljoen het gevolg van de opgelegde blokkade voor een periode van twee weken en 33 miljoen euro het gevolg van de maatregelen om de gevolgen van de fipronilbesmetting op het bedrijf weg te nemen. Het ‘vroegtijdig doden’ van de legkippen op een gemiddelde leeftijd van 60 weken zorgt voor 10 miljoen aan kosten. De maatregel ‘ruien’ voor een periode van 9 weken kost de sector 9 miljoen. Het vroegtijdig doden na ruien’ op een leeftijd van 49 weken voor de helft van de legkippen die in eerste instantie geruid zijn. Deze derde maatregel is opgenomen, omdat op sommige bedrijven de effecten van het ruien op het terugdringen van de fipronilbesmetting onvoldoende waren. De kosten hiervan bedragen circa 14 miljoen. 

Tot 361.000 euro schade voor volwaardig scharrellegbedrijf
De gemiddelde schade voor een volwaardig scharrellegbedrijf kan variëren van circa 39.000,- bij alleen een blokkade tot 120.000 euro bij een blokkade en ruien, 203.000 euro bij een blokkade en vroegtijdig doden en 361.000 euro bij een blokkade en het vervolgens vroegtijdig doden van de hennen na ruien. De schade voor een volwaardig bedrijf met vrije uitloop en biologische kippen ligt lager, voor bedrijven met koloniehuisvesting hoger. De kosten van de blokkade en de maatregelen hebben aanzienlijke gevolgen voor de liquiditeitspositie van de getroffen pluimveebedrijven. Na het nemen van maatregelen geldt voor het merendeel van de getroffen bedrijven dat er geen financiële buffers meer zijn. De niet-getroffen pluimveebedrijven profiteren van de stijging van de eierprijzen met 25 tot 40%, waarbij de verwachting is dat de eierprijs de komende maanden hoog zal blijven.

Opfok, vermeerdering en broederijen
Voor opfokbedrijven, vermeerderingsbedrijven en broederijen wordt de schade geraamd op 2 tot 2,5 miljoen euro. De kosten zijn een gevolg van onder andere de opgelegde blokkade, vroegtijdig doden, mestafvoer en onderzoekskosten. Sinds medio september kunnen broedeieren weer gekanaliseerd worden afgevoerd naar de broederij en is afzet van eendagskuikens uit deze broedeieren in Nederland weer toegestaan. Sindsdien loopt de schade niet verder op.

Eipakstations
Voor de eipakstations wordt de schade geraamd op 15 tot 20 miljoen euro. Het betreft onder andere de kosten van het terughalen van en vernietigen van eieren uit Nederland en uit Duitse supermarkten, het vernietigen van voorraden eieren en onderzoeks- en advieskosten. Daarnaast hebben eipakstations te maken met de huidige hoge eierprijzen, waardoor de inkoop van eieren duurder wordt. Omdat een groot deel van de afzet van eipakstations tegen vaste prijzen in contracten is vastgelegd, ontstaat er extra schade. De omvang hiervan verschilt sterk per eipakstation.

Eiproductenindustrie en supermarkten
Voor de internationaal opererende eiproductenindustrie wordt de schade geschat op 5 tot 10 miljoen euro, vanwege de kosten van het terughalen en vernietigen van grote voorraden lang houdbare eiproducten. De schade voor de Nederlandse supermarkten wordt geraamd op 7 tot 8 miljoen euro. De schade heeft vooral betrekking op extra personeelskosten, omzetderving op basis van misgelopen marge en kosten voor transport, afvoer, tussenopslag en vernietiging van eieren. 

Indirecte effecten
Naast de directe schade zijn er de indirecte effecten van de besmetting hebben betrekking op de ontwikkeling van de consumentenvraag in Nederland en het buitenland, de eierprijs en de exportpositie en imago van het Nederlandse ei. Deze indirecte effecten zijn op dit moment moeilijk te kwantificeren, omdat de effecten pas op langere termijn duidelijk worden. De consumentenvraag naar eieren in Nederland was binnen 2 weken hersteld. Het consumentenvertrouwen, de positie en het imago op de Duitse markt is nog niet hersteld.