Samenwerken aan passende en duurzame huisvesting voor iedereen

15-12-2019 JOURE – Gemeente De Fryske Marren, de huurdersverenigingen Haskerland, Lemsterland en Zuidwest-Friesland en de woningcorporaties Accolade, Lyaemer Wonen, Wonen Zuidwest Friesland hebben afspraken gemaakt over het aanbod van huurwoningen in de gemeente. Daarvoor hebben zij donderdag 12 december de zogenaamde “Prestatieafspraken De Fryske Marren Jaarafspraken 2020” ondertekend. De partijen zijn verheugd dat er goede afspraken gemaakt zijn in het belang van de volkshuisvesting en de huurders in De Fryske Marren. 

Beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid
We vinden het belangrijk dat er voldoende betaalbare en kwalitatief goede huurwoningen beschikbaar zijn in De Fryske Marren. De corporaties en gemeenten maken in 2020 plannen voor de realisatie van nieuwe huurwoningen in Lemmer, Balk en Bakhuizen. De corporaties investeren in totaal 14 miljoen euro in de volkshuisvesting in 2020. Daarnaast wordt de verkoop van betaalbare huurwoningen beperkt. Op basis van actieve monitoring, wordt bekeken hoeveel woningen nodig zijn. Betaalbare woningen, zijn ook duurzame woningen. De corporaties zetten extra in op verduurzaming door het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van woningen.

Wonen, Zorg en Welzijn
Wonen gaat steeds meer over het welzijn van bewoners. We vinden het daarom van belang dat er aandacht is voor de toenemende eenzaamheid en voor personen met verward gedrag. Goede zorg op het juiste moment is het uitgangspunt, waarbij het welzijn van de hele buurt, dus ook de omwonenden van belang is. Partijen hebben afgesproken in 2020 zaken intensiever af te stemmen, dit doen zijn onder meer door uitvoering van het convenant “Samen thuis in de Wijk” en door afspraken te maken over het delen van informatie.

Partners in wonen
De afspraken zijn gemaakt op grond van de Woningwet 2015. Belangrijk uitgangspunt van de wet is dat gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties gelijkwaardige partners zijn bij het maken van afspraken. Met elkaar maken we prestatieafspraken waarin de volkshuisvestelijke ambities tot uiting komen in een veranderende woningmarkt. In de nieuwe afspraken is sterker verbinding gezocht met het sociaal domein, veiligheid en duurzaamheid.