Ruim baan voor natuur op provinciale pachtgronden

13-11-2019 JOURE – Voor gronden die de provincie verpacht gelden met ingang van volgend jaar nieuwe regels die de natuur, biodiversiteit en milieukwaliteit versterken. Het gaat om boerenland dat de provincie momenteel niet nodig heeft en agrariërs mogen pachten.

De provincie zet extra in op het versterken van natuurlijke waarden en het bevorderen van de biodiversiteit voor de percelen die binnen de Nationale Natuurnetwerk-gebieden liggen. Bij de percelen buiten deze gebieden zet de provincie in op de verbetering van bodem en waterkwaliteit. Denk aan bemestingsvrije zones en het beperken van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Bij percelen in weidevogelkerngebieden zijn extra voorwaarden opgenomen voor de bescherming van weidevogels.

Criteria
Agrariërs kunnen zich op de website www.pachtgrond.frl inschrijven op de aangeboden percelen. Aan de hand van duurzaamheidscertificaten en bewijsmateriaal, waarmee de inschrijvers kunnen aantonen hoe natuurinclusief hun bedrijfsvoering is, berekent de provincie een duurzaamheidsscore. Degene met de hoogste duurzaamheidsscore krijgt de gronden toegewezen.

De provincie heeft circa 2.200 hectare agrarische grond in eigendom. Dit wordt behouden voor bijvoorbeeld toekomstige natuurprojecten. Deze grond kunnen agrariërs tijdelijk pachten. Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks de uitgangspunten voor het grondgebruik vast.