Rekenkamer kampt met overschot subsidie duurzame energie

16-05-2019 JOURE – Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat schat de uitgaven aan subsidie voor productie van duurzame energie stelselmatig te hoog in. Daardoor is er in de afgelopen 5 jaar voor 2,5 miljard euro op de plank blijven liggen. Dat is een derde van het voor 2013 – 2018 begrote bedrag van 7,7 miljard euro. Dat constateert de Algemene Rekenkamer, die de geldstromen voor duurzame energie in kaart heeft gebracht.

De Algemene Rekenkamer heeft het ministerie al in 2015 voorgehouden dat dit een trend is die gekeerd zou moeten worden. Op de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijft het subsidiegeld dat niet is uitgegeven weliswaar beschikbaar voor toekomstige projecten. Maar deze reserve is, anders dan verwacht, jaar in, jaar uit gegroeid. Bovendien zijn de geraamde subsidie-uitgaven voor SDE+ bepalend voor de hoogte van de opslag duurzame energie, die burgers en bedrijven betalen via de energienota. Dat maakt realistisch begroten extra belangrijk.

Duidelijkheid over lastenverdeling
De samenhang tussen de subsidieregeling aan de ene kant en de dekking via de opslag op de energienota aan de andere kant is nu niet duidelijk voor burgers, bedrijven en parlement, oordeelt de Algemene Rekenkamer. Ook bij de inkomsten kan het inzicht beter. Nu is bepaald dat huishoudens en bedrijven elk 50% bijdragen aan de opbrengst van de opslag duurzame energie. Maar of deze lastenverdeling ook zo uitpakt, wordt niet nagegaan. Mede gezien het kabinetsvoornemen om in het kader van het klimaatbeleid de lasten te verschuiven naar 66% voor bedrijven en 33% voor de huishoudens, beveelt de Algemene Rekenkamer de minister aan om duidelijk te maken hoe de lastenverdeling in de praktijk uitpakt.

Opslag duurzame energie
De Algemene Rekenkamer plaatst ook een kritische kanttekening bij de uitspraak van de minister bij de invoering van de Wet Opslag duurzame energie dat alle inkomsten ‘beschikbaar blijven voor de uitgaven aan duurzame energieproductie’. Geld dat via de opslag duurzame energie is opgehaald, kan uiteindelijk via de schatkist naar andere doelen vloeien. De situatie heeft zich nog niet voorgedaan, maar als de opbrengst uit de opslag duurzame energie hoger is dan geraamd, gaat het overschot naar de algemene middelen.