Regio Deal Natuurinclusieve landbouw: balans tussen landbouw, natuur en leefomgeving

03-10-2019 LEEUWARDEN – De Regio Deal Natuurinclusieve landbouw kan nu echt van start. Op de Natuurtop zetten de gedeputeerden van de drie Noordelijke provincies en het ministerie van Landbouw vanmiddag hun handtekening onder de Deal. De provincies investeren samen 10 miljoen euro. Het Rijk stelt eveneens 10 miljoen beschikbaar.

Doel van deze Regio Deal is een economisch sterke landbouwsector, die bijdraagt aan de biodiversiteit, een gezonde bodem en een gevarieerd en (be)leefbaar platteland. Het Noorden en het rijk gaan zich daar de komende vier jaar extra voor inzetten. Samen met de agrariërs, landbouwpartners, grondeigenaren, natuurorganisaties, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Gebiedsgerichte aanpak
Dit doen zij door in acht gebieden streefbeelden en actieplannen op te stellen en vervolgens in de praktijk instrumenten en werkwijzen te ontwikkelen die natuurinclusief boeren aantrekkelijk en rendabel maken. De gebieden verschillen sterk van elkaar en zijn representatief voor bodemsoort, waterhuishouding en grondgebruik in Nederland. Zo kan de opgedane kennis ook in andere provincies benut worden.

In het Noorden lopen al initiatieven waar we van kunnen leren. Daarom ondersteunt de Regio Deal vooruitlopend op de streefbeelden en actieplannen zeven voorbeeld-projecten. Een greep uit de voorbeeldprojecten:

  • Biodiversiteitsmonitor: BO Akkerbouw, Wereld Natuur Fonds, provincie Groningen en Rabobank ontwikkelen samen een zogenaamde biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw. Dit instrument gaat de biodiversiteit in kaart brengen. Als stimulans, maar ook als verdienmodel voor de boer.
  • Verduurzamen melkveehouderij: De provincie Drenthe, boeren en  natuurorganisaties en het agrarisch bedrijfsleven werken samen aan het verduurzamen van de Drentse melkveehouderij. De aanpak bestaat uit concrete maatregelen om melkveehouders te ondersteunen hun bedrijf te verduurzamen. Ze krijgen een bedrijfseigen plan en een financiële beloning voor daadwerkelijke stappen. Ook kennisuitwisseling is een speerpunt. Ambitie is een gesloten kringloop in 2025.
  • Scenario en kringloopwijzer voor circulaire landbouw: Staatsbosbeheer, de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen, Wetterskip Fryslân, Universiteit Wageningen en de Gebiedscommissie Aldeboarn-De Deelen ontwikkelen samen een scenario en kringloopwijzer voor circulaire landbouw in het kwetsbare Friese veenweidegebied.