Regeling voor provinciale voorstellen vergunning PAS-meldingen open

14-05-2023 JOURE РTot en met 31 augustus kunnen provincies voorstellen indienen voor het versneld legaliseren van PAS-meldingen. Voor deze regeling heeft het kabinet 250 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met de regeling die vanaf 1 mei opengaat kunnen provincies voorstellen bij het Rijk indienen om het legaliseren van PAS-meldingen met maatwerk te versnellen. 

Ten tijde van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hadden bedrijven met een geringe stikstofdepositie geen vergunningplicht. Deze bedrijven moesten alleen melding maken van de stikstofdepositie. In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn. Ondernemers met een PAS-melding hadden hierdoor alsnog een vergunning nodig.

Na de Raad van State-uitspraak heeft het kabinet toegezegd en in de wet vastgelegd dat deze ondernemingen gelegaliseerd worden. Zij hadden zich immers te goeder trouw aan de toen geldende regels gehouden. Het legaliseren van PAS-meldingen heeft prioriteit voor het kabinet. Het verificatieproces van PAS-meldingen loopt en inmiddels hebben de eerste meldingen een oplossing.

Met de regeling die vanaf 1 mei opengaat kunnen provincies voorstellen bij het Rijk indienen om het legaliseren van PAS-meldingen met maatwerk te versnellen. De regeling wordt ingezet naast het landelijke legalisatieprogramma PAS-meldingen die in het voorjaar van 2022 is vastgesteld. Hierin staat welke maatregelen er genomen worden om stikstofruimte voor PAS-meldingen vrij te maken.

De nieuwe regeling maakt het mogelijk om naast het legalisatieprogramma, aanvullende maatregelen te nemen om PAS-meldingen te legaliseren. Voorwaarde is wel dat met zekerheid kan worden aangetoond dat de beschermde natuur geen schade oploopt.