Regeling Kavel inrichting met 5 maanden verlengd

04-07-2019 JOURE – Boeren in Friesland krijgen langer de tijd om gebruik te maken van de provinciale Regeling Kavel inrichting. Door het later openstellen wordt de provinciale Regeling Kavel inrichting met 5 maanden verlengd. Kavel inrichting volgt na het proces van kavelruil. Het kan gaan om bijvoorbeeld de aanleg van dammen of bruggetjes voor een betere bereikbaarheid van de kavel.

Subsidie kan worden verstrekt voor marktconforme inrichtingswerkzaamheden, samenhangend met de kavelruil, waaronder wordt verstaan:

  • de kosten voor minimaal noodzakelijke aanpassing van de hoofdontsluiting van de toegedeelde percelen, voor 100% van de subsidiabele kosten, met dien verstande dat de subsidie voor de aanleg of verbetering van betreffende dammen niet meer dan 3.500 euro per deelnemer bedraagt;

  • de kosten van inrichtingsmaatregelen, samenhangend met de ruiling van gronden, ten behoeve van agrarische doelen of natuurdoelen en waarvan de betreffende agrarische ondernemer voordeel geniet, voor ten hoogste 40% van subsidiabele kosten, met een maximum van 600 euro per toegedeelde hectare;

  • de kosten van inrichtingsmaatregelen, samenhangend met de ruiling van gronden, ten behoeve van andere dan agrarische doelen en waarvan de betreffende agrarische ondernemer geen voordeel geniet zoals in het Natuurnetwerk Nederland en weidevogelkerngebieden, voor 100% van de subsidiabele kosten.