Regeling helpt maatschappelijke sector ‘troch de tiid’

01-09-2020 JOURE – Het Friese verenigingsleven gaat in coronatijd zo veel mogelijk door: voor te treffen maatregelen om aan de coronarichtlijnen te voldoen stelt provincie Fryslân een subsidie beschikbaar. Er is voor heel Fryslân € 375.000,- beschikbaar om activiteiten binnen de 1,5 meter-samenleving te ondersteunen. De regeling opent op 7 september.

De regeling is bedoeld voor buurt- en dorpshuizen, aanbieders van sport en amateurkunst en maatschappelijke organisaties die kwetsbare groepen ondersteunen. Om aan de coronarichtlijnen te voldoen, moeten kosten worden gemaakt. Voor bijvoorbeeld de aanschaf van desinfecterende middelen, kuchschermen en extra kosten voor huur, schoonmaak en personele inzet is daarom een subsidie tot € 1.500,- beschikbaar. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.fryslan.frl/subsidieVenS.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga: ‘Ferienings, stiftings en oare ynstânsjes spylje in krúsjale rol yn de leefberens en sosjale ferbining yn ús provinsje. Nei in ferromming wurde de maatregels noch krekter oanhelle, wylst wy stomme graach wer by-inoar komme en ús passys útoefenje. Foaral yn dizze perioade wolle de minsken mei-inoar troch de tiid en wy hoopje it mei dizze regeling wat makliker te meitsjen’.

Met de subsidie, die tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân, helpt de provincie Fryslân het maatschappelijk leven op gang te brengen en te houden en zo een bijdrage te leveren aan de bevordering van de leefbaarheid in wijken, dorpen en steden in Fryslân.

Lok op 1, no en moarn: 11 extra coronamaatregelen
De regeling is een van de extra coronamaatregelen van de provincie Fryslân in het Lok op 1, no en moarn pakket. Provinciale Staten maakte hier op 24 juni jl. € 5 miljoen voor vrij. Deze regeling voor de maatschappelijke sector is onderdeel van de leefberens regeling van € 450.000,-.