Rechtbank vernietigt natuurvergunningen 23 Friese agrarische bedrijven

01-12-2019 JOURE – De bestuursrechter van rechtbank Noord-Nederland heeft op donderdag 28 november een besluit vernietigd van Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland waarbij de bezwaren tegen de natuurvergunningen voor 23 agrarische bedrijven ongegrond waren verklaard. De provincie zal opnieuw moeten beslissen op de vergunningaanvragen.

In de vernietigde vergunningen heeft Gedeputeerde Staten toestemming verleend voor de stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden, die door deze agrarische bedrijven wordt veroorzaakt. De vergunningen waren verleend met toepassing van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en voor een deel onder verwijzing naar artikel 7 van de Verordening Wnb Fryslân.

De bestuursrechter oordeelde dat Gedeputeerde Staten zich ten onrechte op de PAS had gebaseerd en verwees daarbij naar de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 waarin die regeling van de PAS onverbindend was verklaard. De bestuursrechter heeft daarbij ook, artikel 7 van de Verordening gedeeltelijk onverbindend verklaard. De Provincie zal opnieuw moeten beslissen op de vergunningaanvragen.