Rechtbank vernietigt 16 besluiten van Gedeputeerde Staten Fryslân en Drenthe

24-12-2019 JOURE – Op woensdag 18 december heeft de bestuursrechter 16 besluiten, waarbij de bezwaren van de Coöperatie Mobilisation for the Environment en de Vereniging Leefmilieu tegen de afwijzing van hun handhavingsverzoeken ongegrond waren verklaard, buiten zitting vernietigd. Van die 16 besluiten zijn er 10 genomen door Gedeputeerde Staten van Friesland en 6 van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Die bezwaren hadden betrekking op het ontbreken van een vergunning in het kader van de Wet op natuurbescherming voor het beweiden van vee en het bemesten van landbouwgronden.

De rechtbank heeft de besluiten van het Friese en Drentse college vernietigd omdat de daartoe strekkende uitzondering in de omgevingsverordeningen van de provincie Friesland en van de provincie Drenthe, onverbindend is. Omdat het de desbetreffende veehouders niet verweten kan worden dat zij geen vergunning hadden, wordt verweerder opgedragen om hen in de gelegenheid te stellen een ontvankelijke aanvraag te doen voordat zij opnieuw op een verzoek om handhaving beslissen.