Provincies en kabinet op hoofdlijnen eens over stikstof behalve Friesland

03-12-2019 JOURE – Het kabinet en het Interprovinciaal Overleg benadrukken dat het van groot belang is dat er bij de stikstofaanpak eenduidige regels komen voor aanvragers van een vergunning voor nieuwe activiteiten en zijn het op hoofdlijnen eens geworden over de houdbaarheid van vergunningen en eenduidigheid in regelgeving. De provincie Friesland laat in een reactie weten vooralsnog vast te houden aan de eigen Friese Aanpak.

Provincies en het Rijk hebben de afgelopen weken vele gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle door de stikstofproblematiek geraakte sectoren. Ook is intensief gesproken over de juridische houdbaarheid van de beleidsregels, mede aan de hand van casussen uit diverse sectoren.

Herziening beleidsregels
Op dit moment werken de provincies aan een herziening van de op 8 oktober ingegane beleidsregels. Deze zullen naar verwachting op 10 december door de colleges van Gedeputeerde Staten worden vastgesteld. In aanloop daarnaartoe communiceren provincies en het Rijk volgende week op hoofdlijnen over deze afspraken. Dier- en fosfaatrechten zullen geen onderdeel meer uit maken van de beleidsregels. Het kabinet zal later een besluit nemen over de productierechten bij extern salderen. Tot die tijd is extern salderen met veehouderijbedrijven niet mogelijk.

Friesland houdt vast aan Friese Aanpak
De provincie Friesland stelt in een reactie dat het, wat betreft de aanpak stikstof, nog steeds uit van de Friese Aanpak: het open gesprek tussen de Mienskip en provincie om te komen tot een gedragen besluit. De provincie “Friesland probeert met de Friese Aanpak aan te sluiten bij het Rijk en IPO. Echter, het verloop van de Friese Aanpak staat voor de provincie voorop.”